Georganiseerd door

CTG beoordeling en interpretatie door Vrouw & Zorg

Een zeer goed of zeer slecht CTG is vaak te herkennen maar hoe zit het met de CTG’s die moeilijk te beoordelen zijn?
Tijdens deze interactieve scholing wordt er dieper ingegaan op de pathofysiologie van het CTG, de beoordelingscriteria en modellen, verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken professionals en ontwikkelingen op het gebied van CTG monitoring als diagnostisch hulpmiddel in 1’ en 2’ lijns zorgsituaties.

Aan de hand van theoretische uitgangspunten, CTG casus en inbreng van deelnemers worden de beoordelingsmethodiek, knelpunten en valkuilen besproken.
Tijdens de scholingen zullen CTG casus door de deelnemers (individueel) worden beoordeeld en geinterpreteerd. Dit zijn CTG casus die ter illustratie voor theoretische uitgangspunten worden gebruikt en CTG casus die dienen om de vaardigheid van het beoordelen te bevorderen.
Tevens wordt aan de hand van een tuchtzaak casus stil gestaan bij de verantwoordelijkheid van de betreffende beroepsbeoefenaar en wordt de invloed van CTG monitoring door verloskundigen in 1’ en 2’ lijn besproken en ter discussie gesteld.
Verder zullen verschillende deelnemers zelf een CTG casus inbrengen en presenteren.

In tegenstelling tot andere CTG scholingen kenmerkt de Vrouw&Zorg scholing zich door het werken met kleine groepen (max.12-14 deelnemers) waarbij de theoretische verdieping m.b.t. het CTG zeer interactief verloopt en deelnemers tijdens de bijeenkomst zelf regelmatig CTG’s dienen te beoordelen en beoordelingen van CTG’s kritisch dienen te beschouwen.

Na afloop van de scholing dient de deelnemer een e-toets met voldoende resultaat te doorlopen.

Deze scholing wordt sinds 2002 georganiseerd voor afdelingen Verloskunde waarbij o.a. ook multidisciplinaire groepen worden getraind (verloskundige, verpleegkundige, A(n)IOS en gynaecoloog). Daarnaast organiseert Vrouw&Zorg deze scholing ook voor VSV’s door heel Nederland en vervolgopleidingen (Obstetrie verpleegkunde en Verloskunde Academie) en een aantal keer per jaar in Amsterdam die middels open inschrijving toegankelijk zijn voor zorgprofessionals binnen de verloskunde zoals; A(n)IOS, 1’ en 2’lijns verloskundigen en (O&G) verpleegkundigen. De groepsgrootte is vanwege het interactieve karakter gesteld op maximaal 12 deelnemers.
Doelgroep: 1’ en 2’ lijns verloskundigen, (O&G) verpleegkundigen en A(n)IOS.

Programma:

Ochtendsessie:
– Fysiopathologie van het CTG
– Beoordelingscriteria en modellen
– STAN(kort)
– CTG, MBO en NpH
– Beoordeling en interpretatie
Middagsessie:
– Competentie en verantwoordelijkheid
– Beoordelen van CTG casus
– Beoordelen van CTG casus van de deelnemers

Leerdoelen:
De deelnemer :

  • Heeft inzicht in de fysiologie en fysiopathologie van het CTG
  • Kent de verschillende beoordelingssystemen van het CTG (NVOG, FIGO, STAN, VOG)
  • Kan het onderscheidt benoemen tussen de verschillende beoordelingssystemen
  • Past de NVOG/VOG beoordelingsmethodiek toe op verschillende CTG casus
  • Kent de normaalwaarden van het MBO en arteriele en veneuze navelstrengbloedafname/neonatale bloedgas
  • Kent de relatie en effecten van de foetale intra uterine situatie op het MBO en navelstreng pH
  • Kan n.a.v. de neonatale bloeduitslagen benoemen of er sprake is van respiratoire of metabole acidose (kortdurende of langdurige problematiek)
  • Kent de verantwoordelijkheid m.b.t. CTG beoordeling en interpretatie van het CTG voor de verpleegkundige, verloskundige en arts
  • Bespreekt de eigen mening m.b.t. CTG als diagnostisch hulpmiddel tijdens zwangerschap en bevalling.
  • Bespreekt de eigen mening m.b.t. ontwikkelingen waarbij CTG moni