Georganiseerd door

Uw Praktijk op Orde

Deze cursus is bedoeld om de verloskundepraktijk goed te laten functioneren. De cursist krijgt daartoe kennis, vaardigheden en praktische oplossingen aangeboden. Cursisten zijn verloskundigen, praktijkmanagers en/of praktijkassistenten werkzaam in eerstelijns verloskundepraktijken.

Doelstelling is om het zorg- en praktijkmanagement op een goed niveau te krijgen en te borgen. Door het implementeren van de aangereikte kennis, vaardigheden en praktische oplossingen, is de cursist in staat om als “zorgaanbieder” een praktijk te houden, die kan voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet BIG. Dit houdt in dat er verantwoorde zorg wordt aangeboden. Dat is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt.

De cursist kan na het volgen van de cursus de zorgverlening op zodanige wijze organiseren, de praktijk zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel voorzien, de verantwoordelijkheden zodanig toedelen, dat een en ander leidt tot verantwoorde zorg. Het uitvoeren hiervan omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg en het voorzien in adequate middelen en materialen.

De cursist is in staat om een compact organisatiesysteem op te stellen, dat de elementen praktijkplanning, protocollering, taakdelegatie, verantwoordelijkheidsverdeling en “structureel verbeteren” bevat. Tevens heeft de cursist kennis van certificeringsmethoden en kan een gefundeerd besluit nemen om de praktijk al dan niet te laten certificeren.

De cursus draagt bij aan het verder ontwikkelen van de competentie-gebieden (bron: Beroepsprofiel Verloskundigen KNOV, 2014, CanMEDS):

Taakgebied 2: Organisatie van de verloskundige zorg: “Samenwerker” en “Organisator”.
Taakgebied 3: Professionalisering van het beroep: “Beroepsbeoefenaar”.

De cursus wordt gegeven in de praktijk van een van de cursisten. Daardoor heeft de cursist zelf geen reiskosten en reistijd. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, die met een tussenperiode van gemiddeld 3 tot 4 weken worden uitgevoerd. Tijdens het volgen van de cursus wordt kennisoverdracht gerealiseerd op basis van praktijkcasuïstiek en procesbeschrijvingen. Tussen de bijeenkomsten door krijgt de cursist huiswerk, dat tijdens de volgende bijeenkomst wordt besproken. Indien gewenst, kan de cursist als extra optie de beschikking krijgen over een praktisch digitaal instrument om de onderwerpen, die tijdens de cursus worden behandeld, via www.verloskundemonitor.nl concreet te maken voor de praktijk. Hiermee wordt het geleerde geborgd naar de toekomst toe. Het abonnement op deze software wordt op maat gemaakt en valt buiten het cursusgeld.

Aan het einde van de cursus wordt een deelnamecertificaat verstrekt. Ook is het mogelijk om na afloop van de cursus een onafhankelijke certificerende instelling te vragen om de praktijk te laten keuren en een conformiteitscertificaat af te laten geven. Dit laatste is niet verplicht en afhankelijk van de visie van de betreffende praktijkhouder.

De cursus gaat door bij inschrijving van ten minste 3 cursisten per bijeenkomst.