Postersessie

De congrescommissie heeft een inventarisatie gemaakt van het verloskundige onderzoek dat momenteel loopt in Nederland of recent is afgerond. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar interessant onderzoek in aanpalende disciplines en relevantie voor de eerste lijn.

Tijdens de grote posterpresentatie presenteerden 20 onderzoekers hun resultaten. Hieronder staan de deelnemende posters, waarvan de gegevens zijn aangeleverd:

 1. Obesitas, risicofactor in de zwangerschap?
  Darie Daemers, coördinator kenniscentrum, Academie Verloskunde Maastricht
  Julia Spaan, student geneeskunde Universiteit Maastricht, onderzoek bij vakgroep obstetrie en gynaecologie AZM
 2. Versieonderzoek KNOV: prevalentie naar aanbod en uitvoer van de uitwendige versie
  Marlies Rijnders, Verloskundige onderzoeker bij TNO Kwaliteit van leven
 3. Nachtbraken of Dauwtrappen
  Een multicenter, open label, gerandomiseerd klinisch onderzoek waarbij de start van de inleiding van de baring met oxytocine per infuus volgens het ideale circadiane ritme in de avond wordt vergeleken met de standaard behandeling in de ochtend.
  Jannet Bakker MsC, onderzoeksverloskundige, Academisch Ziekenhuis Amsterdam afdeling verloskunde/gynaecologie
 4. Borstvoeding in de ketenzorg – Van onderzoek naar actie. Het studie-ontwerp
  Dit multidisciplinaire project beoogt de ontwikkeling van een evidence-based interventie voor zorgverleners, met als doel borstvoeding te doen slagen bij moeders die daarvoor hebben gekozen.
  Hinke Haisma, senior onderzoeker lectoraat Transparante Zorgverlening, Academie voor Gezondheidsstudies, Hanzehogeschool Groningen
 5. Is er ongelijkheid in de keuze van baringshoudingen?
  Sociodemografische en bevallingsfactoren die samenhangen met de rugligging tijdens de uitdrijving
  Ank de Jonge, verloskundige onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven
 6. Meningen gepeild. Allochtone vrouwen geinteresseerd in preconceptie advisering
  Kwalitatief onderzoek naar meningen van allochtone vrouwen over preconceptie advisering
  E.J.Hosli, D.Korfker, C.Cinibulak, K.M.van der Pal-de Bruin, TNO Kwaliteit van Leven
 7. Psychische gevolgen van zwangerschapsafbreking op grond van afwijkingen bij de foetus
  Na een periode van uitvoerige mondelinge gesprekken met 71 ouders 6 weken en een half jaar na de ingreep, werd een retrospectief vragenlijst-onderzoek 2 tot 7 jaar na de ingreep verricht bij 307 ouders en een prospectief onderzoek bij 387 ouders 4, 8 en 15 maanden na de afbreking.
  Dr. Marijke J. Korenromp, verloskundige/onderzoeker, UMC Utrecht
 8. Psychologische en sociale risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties
  Een prospectief, longitudinaal cohort onderzoek in de 1e, 2e en 3e lijn
  Elbert-Jaap I. Schipper, psychiater i.o. GGZ Friesland
 9. Are pregnant women of non-Northern European descent more anaemic when compared to women of Northern European descent?
  A study into the prevalence of anaemia in pregnant women in Amsterdam.
  Suze Jans, MSc., verloskundige/beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling, KNOV
 10. Preconceptiezorg in Nederland
  Enquêteonderzoek naar het in kaart brengen welke cliënten er komen voor de preconceptiezorg, met welke vraag ze komen en hoe ze op de hoogte zijn gekomen van het bestaan van het consult
  Stans Verschuren MSc., verloskundig onderzoeker Kenniscentrum Verloskundige Akademie Rotterdam
 11. Wat bevalt beter?
  Een onderzoek naar de verschillen tussen thuisbevallingen, poliklinische bevallingen en klinische bevallingen bij low-risk nulliparae ten aanzien van doelmatigheid en effectiviteit van de verloskundige zorg.
  Marijke Hendrix, onderzoeker Academisch ziekenhuis Maastricht, afd. Obstetrie & Gynaecologie
 12. Ernstige hyperbilirubinemie bij pasgeborenen
  Beschrijving: Via de NSCK werden alle kinderartsen in Nederland gevraagd kinderen te melden met een totaal bilirubine > 500µmol/l gedurende 2 jaar, met als vraagstelling wat is de incidentie van ernstige hyperbilirubinemie, wat zijn de oorzaken en restverschijnselen bij dit vermijdbare probleem
  Selma W.Lavrijsen, arts-assistent kindergeneeskunde i.o. UMC & Manon Benders, kinderarts-neonatoloog in het Wilhelmina
  Kinderziekenhuis
 13. Het leven voor en na de bevalling
  De relatie van angst voor de bevalling en levenshouding met de keuze voor de plaats van bevallen en het verloop van de bevalling
  Anne-Marie Sluijs, verloskundige/onderzoeker LUMC/ universiteit Leiden
 14. De verloskundige aan het woord
  Focusgroep onderzoek naar de voorlichtingsrol van 1e lijns verloskundigen.
  Bert Zeegers, arts epidemioloog i.o. , Academie Verloskunde Maastricht (vakgroep Midwifery Science)
 15. Gezond Zwanger
  Doel: Kennis genereren over de veiligheid van geneesmiddelen in de zwangerschap
  Lolkje de Jong-van den Berg, hoogleraar pharmacoepidemiologie RUGroningen
 16. Mantelzorgdoula
  Het meten van de effectiviteit en doelmatigheid van de inzet van een ’mantelzorgdoula’ bij de baring, ter voorkoming van complicaties en interventies tijdens de baring en het verhogen van de kwaliteit van leven van moeder, partner en kind
  Juliet Droog, hoofdverloskundige LUMC
 17. Psychologische hulpverlening in de verloskundigenpraktijk
  Als gevolg van veranderingen in de zwangerschap kunnen vrouwen psychisch overbelast zijn. Vroege, laagdrempelige ondersteuning van een psycholoog in de verloskundige praktijk kan de zwangere handvatten geven hoe hier mee om te gaan.
  Franka Cadée en Carry Munnikhof, verloskundigen (i.s.m. Jantien Heidema, Stichting OOGG)
 18. Sonographic longitudinal cervical length measurements in nulliparous women at term; prediction of spontaneous onset of labour
  Het doel van deze studie was om veranderingen in echografisch gemeten cervixlengte waar te nemen voorafgaand aan de spontane baring in een homogene populatie van a terme nulliparae
  dr. Madelon Meijer-Hoogeveen, AIOS gynaecologie, UMC Utrecht
 19. New Life(style): een interventieprogramma ter preventie van buitensporige gewichtstoename tijdens de zwangerschap
  In het New Life(style) onderzoek worden adviezen over gewicht, bewegen en voeding gegeven aan vrouwen die een eerste gezonde zwangerschap doorlopen. We bestuderen of deze adviezen vrouwen helpen bij het binnen de perken houden van hun gewichtstoename tijdens de zwangerschap en bij het weer terugkomen op hun oude gewicht van voor de zwangerschap.
  Mireille van Poppel, afd. Sociale Geneeskunde EMGO Instituut VU medisch centrum & Carla van der Wijden, gynaecoloog Ziekenhuis Amstelland
 20. Gender and parity specific growth charts for fetal size in low risk singleton pregnancies at the start of the third trimester.
  Paul De Reu, eerstelijns verloskundige Verloskundig Centrum Midden Brabant
 21. Predictive value of a single ultrasound biometry at the onset of the third trimester of pregnancy for the detection of growth deviations at birth.
  A simple and useful method for the detection of growth deviations during pregnancy in primary care practices.
  Paul De Reu, eerstelijns verloskundige Verloskundig Centrum Midden Brabant