Parallelsessie 8 Themasessie Geweld

Dineke Korfker (TNO) presenteert het nieuwe systeem voor verloskundigenpraktijken om te screenen op huiselijk geweld in de zwangerschap. Remi Vink (TNO) gaat in op de preventie en vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode, mede naar aanleiding van het nieuwe IGZ-rapport ‘Kraamzorg in ontwikkeling’. Geert Gerarts (KNOV) vertelt over een recent onderzoek in een reeks praktijken naar de veiligheid van verloskundigen.

Signaleren en Bespreekbaar maken van Huiselijk Geweld door de Verloskundige

Drs. Dineke Korfker, TNO Kwaliteit van Leven, Team Zwangerschap en Kraamzorg

Huiselijk Geweld begint soms in de zwangerschap of het wordt heviger tijdens de zwangerschap en de periode daarna. Hoe kan je als verloskundige signalen herkennen en hoe kan je ze bespreekbaar maken. In deze sessie komen de risicofactoren voor huiselijk geweld aan bod en de signalen ervan. Vaak is huiselijk geweld het gevolg van een psychosociale situatie die onder druk staat. Het onderkennen van deze problemen is voor een goede uitkomst van de zwangerschap belangrijk. Immers, fysiek geweld kan bedreigend zijn voor de zwangerschap. Maar uit onderzoek blijkt ook steeds duidelijker dat spanningen in de zwangerschap gevolgen hebben voor het kind na de geboorte. In het project “Screening op Huiselijk Geweld “ hebben verloskundigen ervaring opgedaan met vragen naar geweld. Momenteel doen we ervaring op met uitgebreider signaleren van psychosocila problematiek met behulp van een signaleringsinstrument. Daarop wordt nader ingegaan in de lezing over ketenzorg rond de geboorte.

Download hier de PowerPoint presentatie van Dineke Korfker

Samen signaleren rond de geboorte

Drs. Remy Vink, TNO Kwaliteit van leven, team Psychosociaal

Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen om in op te groeien zijn vaak al tijdens de zwangerschap aanwezig of voorspelbaar. Verloskundigen kunnen die signaleren en cliënten naar (specifieke) hulp verwijzen zodat waar nodig al vóór de geboorte begeleiding van het gezin door bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg of maatschappelijk werk, kan starten. Ook de kraamverzorgende vangt signalen uit het gezin op. Verloskundige en kraamverzorgende vullen elkaar daarin aan en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg. Met betrekking tot de psychosociale conditie van gezinnen gebeurt dat nu nog niet systematisch. TNO heeft een signaleringsinstrument voor verloskundigen en een observatie-instrument voor kraamverzorgenden ontwikkeld en in twee pilotstudies proefgedraaid. In deze workshop worden de eerste resultaten en ervaringen gepresenteerd.

Download hier de PowerPoint presentatie van Remy Vink

Krijgt de veiligheid van verloskundigen wel voldoende aandacht?

Geert E. Gerats

In deze bijdrage wordt ingegaan op de veiligheid en de gezondheid van de verloskundige zelf. Ver¬los¬kundigen zijn zelf verantwoordelijk voor de bewaking daarvan. Risico’s zijn er op het vlak van de psy¬chische belas¬ting en ook ten aanzien van de fysieke belasting. Psychische belasting kan onder andere door de intensieve con¬tac¬ten met cliënten, door een hoge werkdruk of door problemen in de onder¬linge relaties ontstaan. Ook spelen traumatische ervaringen soms een belangrijke rol. Fysieke belas¬ting van onder andere nek- en rugspieren ontstaat voor¬al tijdens het begeleiden van bevallingen. Ook zijn er risico’s door een onheuse of zelfs dreigende bejegening door cliënten of partners daarvan. In deze bijdrage wordt vooral hierop ingegaan, mede aan de hand van een enquête onder verlos¬kundi¬gen in achterstandswijken. In deze bijdrage wordt vervolgens nagegaan wordt welke maatregelen verloskundigen zelf kunnen treffen om hun eigen veiligheid en gezondheid te bewaken.

Dr. G.E. Gerats
Hoofd Team Belangenbehartiging KNOV
mailto:ggerats@knov.nl
 

Download hier de PowerPoint presentatie van Geert Gerats