Ronde 1: workshops 1-3

Workshops

Er waren vier workshops voor maximaal 30 deelnemers per sessie. Daarin werd echt  ‘gewerkt’  aan het toepasbaar maken van kennis in de praktijk. De workshops duurden anderhalf uur.

EERSTE RONDE: 11.30-13.00 uur

Workshop 1: Cliëntgericht communiceren bij prenatale counseling
Drs. Linda Martin, Docent psychologie en communicatie AVAG, onderzoeker Midwifery Science, EMGO+/VUmc
Bahareh Goodarzi, MSc. Verloskundige en docent, AVAG

Prenatale screenings- en diagnostische technieken, voor het opsporen van congenitale afwijkingen, ontwikkelen zich razendsnel. Het ontwerpen en met name inzetten van bijpassende communicatietechnieken, die aansluiten op de behoeften van cliënten, gaat minder snel. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen dat het non-directieve communicatie model, waarin de meeste verloskundigen zijn geschoold, niet altijd genoeg handvatten geeft om aan de behoeften van individuele cliënten te voldoen. Tevens wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar alternatieve communicatie modellen in medische settingen.

Eén van die modellen is het Shared Decision Making (SDM) model. De kern van dit model bestaat uit 7 elementen waarin:

  1. De zorgverlener nagaat welke informatie voor deze cliënt van belang is,
  2. De zorgverlener bespreekt welke rol de cliënt wil hebben in het besluitvormingsproces,
  3. De cliënt haar ideeën, zorgen en verwachtingen benoemt,
  4. De zorgverlener de handelingsopties schetst in relatie tot wetenschappelijke evidenties,
  5. De zorgverlener de cliënt helpt reflecteren op de beslissing in het licht van haar waarden en leven(sbeschouwing) en de effecten van framing,
  6. De cliënt een beslissing neemt en/of
  7. Afspraken worden gemaakt voor het vervolg.

Na een korte introductie – waarin o.m. de resultaten uit recent onderzoek naar de visies van verloskundigen en cliënten op ‘goede’ prenatale counseling voor tests op congenitale afwijkingen werden besproken – gingen de deelnemers samen aan de slag. Het doel van deze workshop was een aantal concrete handvatten aan te reiken om de prenatale counseling in de praktijk te optimaliseren.

Download hier de presentatie van Workshop 1

Workshop 2:  Empowerment bij kwetsbaar (aanstaand) ouderschap Sylvia Nossent, Edith Raap (ontwikkelingspsychologen) en Marieke van Luin (verloskundige)

Deelnemers van deze workshop maakten kennis met de nieuwe oudercursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’. Dat is een cursus voor beide aanstaande ouders, die begeleiding biedt tijdensdezwangerschap, en voorbereidt op bevalling, de nieuwe rol als ouder en de zorg voor het kind.(Aanstaande) ouders zijn kwetsbaar in hun besef van verantwoordelijk-zijn, een ethisch besef van tijdloze en onvoorwaardelijke toewijding aan hun kind. Deze kwetsbaarheid komt voor het eerst tot uiting tijdens de transitie naar het ouderschap. Daarmee rekening houden vraagt om een bepaalde attitude bij professionals. Extra kwetsbaarheid door moeilijke levensomstandigheden vergt extra aandacht.

Hoe onderkennen verloskundigen, in samenwerking met de andere docenten in de cursus, vroegtijdig problemen die ouders extra kwetsbaar kunnen maken? Deelnemers aan de workshop ervaarden hoe ouders (verder) ondersteund (empowered) en bereikt kunnen worden. Welke vaardigheden vergt dit van betrokken professionals? Hoe kun je als verloskundige het zelfvertrouwen van de toekomstige ouders aanspreken en helpen vergroten? Hoe doen we dit in de cursus?

Download hier de presentatie van Workshop 2

Workshop 3:  Interprofessioneel opleiden van verloskundige zorgprofessionals verdient een stevige strategie
Prof. Dr. Fedde Scheele, Hoogleraar Innovatie van zorg en opleiding VU Amsterdam, Gynaecoloog-opleider SLAZ
Begeleider van deze workshop is Gea Vermeulen, directeur AVAG

Interprofessioneel samenwerken betreft meerdere dimensies. D’Amour beschrijft 4 dimensies: bestuur, gedeelde visie en doelen, het formaliseren van de samenwerking (o.a. protocollen en delen van informatie) en het internaliseren van de samenwerking (vertrouwen en verbondenheid in het team). Waar voor de praktijk deze dimensies essentieel zijn, zal de opleiding er een voorbeeld van moeten zijn.
Tijdens de workshop werd vooral tijd besteed aan discussie in kleinere groepen over verbeterpunten naar aanleiding van de 4 dimensies van D’Amour. In de terugkoppeling kwamen we tot een prioriteitenlijst voor de benodigde stevige strategie voor interprofessioneel opleiden van aios en vio’s.

Download hier de presentatie van Workshop 3