Parallelsessies & workshops – 2e ronde (middag)

Direct naar: Parallelsessie 5Parallelsessie 6Parallelsessie 7Parallelsessie 8, Workshops

Parallelsessie 5: De stem van de cliënt

Zwangerverhalen! Zwangeren en pasbevallen vrouwen aan het woord.
Betrouwbare op ervaringen gebaseerde informatie rondom zwangerschap en geboorte online beschikbaar stellen voor zwangeren en hun partners kan een grote steun zijn.

 

Presentatie: Willeke Norder, MSc,  Midwifery Science Amsterdam-Groningen

 

Wat is van waarde in de besluitvorming binnen de geboortezorg? Een ethische verkenning van gezamenlijke besluitvorming.
Om ‘goede’ besluitvorming te bereiken, is zicht op de waarden van de cliënt en de waarden van jezelf als zorgverlener belangrijk. Deze studie verkent de waarden die spelen bij beslissingen in de geboortezorg bij vrouwen, partners en verloskundigen.

 

Presentatie: Marianne Nieuwenhuijze, RM, PhD, MPH, lector Midwifery, Academie Verloskunde Maastricht

 

Tegenstrijdige waarden van verloskundigen in vraaggestuurde zorg: conflicten in partnerschap
Onderzoek naar tegenstrijdige waarden en beïnvloedende factoren die verloskundigen ervaren wanneer zij het moeilijk vinden zich te conformeren aan de zorgbehoeften van een vrouw.

 

Presentatie:  Lianne Zondag, MSc, Verloskunde Academie Rotterdam – Kenniscentrum Zorginnovatie

 

Parallelsessie 6: Three of a kind

EXPECT II – Implementatie van risicoafhankelijke zwangerschapszorg: een prospectieve cohort studie
Zorgpaden afgestemd op een individueel risicoprofiel bieden de mogelijkheid tot anticiperende verloskunde waarmee complicaties in de zwangerschap eerder opgespoord en behandeld, of zelfs voorkomen worden. In de EXPECT I studie zijn gepubliceerde verloskundige predictiemodellen extern gevalideerd voor de Nederlandse populatie. Doel van EXPECT II is het beantwoorden van de volgende vragen: In hoeverre worden de predictiemodellen daadwerkelijk toegepast, de juiste adviezen gegeven en de adviezen juist opgevolgd? Hoe verhouden deze veranderingen zich tot voor de invoering van risico-afhankelijke zorg?

 

Presentatie: Drs. Pim van Montfort, Universiteit Maastricht, faculteit FHML, afdeling epidemiologie

 

Onderzoek naar het gebruik van twee verschillende richtlijnen voor het beleid in de ontsluitingsfase in de Nederlandse eerstelijnsgeboortezorg

In Nederland worden twee richtlijnen gebruikt voor het beleid in de ontsluitingsfase: de NVO-richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Proactive Support Of Labor (PSOL) -richtlijn, geschreven door 3 Nederlandse gynaecologen. Hoe passen eerstelijns verloskundige praktijken deze toe en draagt dit bij aan een verschil in verwijscijfers voor niet vorderende ontsluiting tussen praktijken?

 

Presentatie: Corine Verhoeven, Phd, Midwifery science, AVAG, Amsterdam Public Health research institute, VUmc

 

 

Voor alle zwangeren een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving.
De onderzoeksresultaten van de in 2014 aangeboden pilot aan alle zwangeren uit de Regio Nijmegen (MijnZwangerschap) laten zien wat belemmerende en succesfactoren zijn van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving.

 

 

Presentatie: Carola Groenen, MSc, Radboudumc

 

 

Parallelsessie 7: Zorg-op-maat

Ontwikkeling (of upgrading) van het concept woman-centered care
Woman-Centered care is een verloskundig concept met een impliciete betekenis.
Een conceptuele basis middels een definitie en model draagt bij aan verloskundige kennis en aan zorg.

 

Presentatie: Dr. Yvonne Fontein-Kuipers, Verloskunde Academie Rotterdam – Hogeschool Rotterdam

 

‘Slimmer Zwanger’; een gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van mHealth coaching ter verbetering van periconceptionele voeding en leefstijl van paren met een kinderwens.
Leidt de interventie van het mHealth coachingsprogramma ‘Slimmer Zwanger’ na 24 weken coaching tot een verbetering van ongezonde voeding en leefstijl bij paren met een kinderwens?

 

Presentatie: Drs. Eline Oostingh, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

 

 

Effect op neonaat en zeer jonge kind na op maat afgestemde zwangerschapsbegeleiding bij Antwerpse kansarmen.
Ontwikkeling van een bruikbaar screeningsinstrument voor verloskundigen dat de kwetsbaarheid bij zwangeren signaleert zodat een aangepast prenataal zorgtraject ontwikkeld kan worden op maat van de kwetsbare zwangere.

 

Presentatie: Caroline van Doninck, Bachelor Vroedkunde, AP Hogeschool

 

Parallelsessie 8: Screening & preventie

Determinanten van een inadequate calciuminname tijdens de vroege zwangerschap – EXPECT I
Twee derde van de zwangere vrouwen heeft een inadequate calcium inname. Hierdoor lopen zij extra risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie en andere hypertensieve aandoeningen. In onze studie hebben we bekeken welke kenmerken van zwangere vrouwen samenhangen met een grotere kans op een lage calcium inname. Deze kennis kan bijdragen aan een gerichtere en efficiëntere gezondheidsbevordering.

 

Presentatie: Drs. Jessica Willemse, Universiteit Maastricht, faculteit FHML, afdeling epidemiologie

 

Implementatie van NIPT in Nederland: ethische, maatschappelijke en technologische uitdagingen.
TRIDENT-2 onderzoekt wat de beste manier is om het aanbod van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te richten en bekijkt de uitvoering in de dagelijkse praktijk waarbij gekeken wordt naar de implementatieaspecten (deelname, uitslagen, doorlooptijden, technische en logistieke aspecten, aantal mislukte tests) en het perspectief van de zwangere en haar partner.

 

Presentatie: Dr. Mireille Bekker en dr. Robert-Jan Galjaard, NIPT Consortium

 

De INDEX-studie: INDuctie of EXpectatief beleid
De resultaten van een landelijk onderzoek naar de effecten (op kind en moeder) van inleiden bij 41 weken versus een afwachtend beleid tot 42 weken bij vrouwen met een laagrisico zwangerschap.

 

Presentatie: Judit Keulen, MSc, namens de INDEX-groep

 

 

Workshop 2

Workshop samenwerking en kennisuitwisseling rondom onderzoek tussen verloskunde studenten in NL (exclusief voor studenten)

Deze workshop is speciaal bedoeld voor studenten en heeft als doel om samenwerking en kennisuitwisseling tussen studenten van verschillende opleidingen binnen de geboortezorg beter mogelijk te maken. Tijdens deze workshop staan twee thema’s centraal:

–      Samenwerking en kennisuitwisseling tussen studenten van de verschillende verloskunde opleidingen rondom onderzoek

–      Laten zien wat de meerwaarde kan zijn van onderzoek door studenten en op welke manier studenten hier invulling aan geven

Studenten van verschillende opleidingen presenteren kort hun onderzoek en studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam delen hun ervaringen over de Studentenraad Onderzoek. In groepjes gaan studenten van verschillende opleidingen met elkaar in gesprek over verdere samenwerkingsmogelijkheden. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen studenten beter mogelijk te maken. Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg Verloskunde Academie Rotterdam  hoopt  – in haar rol als  begeleider van deze unieke workshop – om bij te dragen aan nieuwe verbindingen.

 

Presentatie: Hanneke Torij, MSc, lector Verloskunde en Geboortezorg, Verloskunde Academie Rotterdam – Hogeschool Rotterdam

Workshop 3

Workshop Caseload Verloskunde
Caseload Verloskunde mogelijk maken in Nederland, hoe doe je dat? 

In deze workshop willen we met de deelnemers onderzoeken of caseload verloskunde een haalbaar model is in Nederland, in de huidige tijd van organisatorische veranderingen. De persoonlijke zorg zoals die wordt aangeboden met caseload verloskunde voorziet in een behoefte van een groep cliënten én van een groep verloskundigen. In buitenlandse studies worden goede verloskundige resultaten geboekt, met hoge cliënt-tevredenheid en hoge jobsatisfaction voor verloskundigen.

Op dit moment hoort caseload verloskunde niet tot de gebruikelijke vorm van zorg, en is er ook geen passende financiering voor. De belangstelling voor caseload verloskunde lijkt toe te nemen. Ook lijkt deze vorm van zorg goed inpasbaar te zijn binnen de huidige ontwikkelingen naar integrale zorg. Maar klopt dat wel? Wat zijn de uitdagingen en valkuilen, en wat zijn de voordelen m.b.t. integraal werken? Sessieleiders Pien Offerhaus en Michelle ten Berge oogsten graag alle verschillende perspectieven en invalshoeken op dit onderwerp tijdens deze workshop.

 

Presentatie: Pien Offerhaus, PhD & Michelle ten Berge