Invitational conference

Op 19 januari 2006 heeft de besloten conferentie ‘Onderwijs en Onderzoek in de Verloskunde’ plaatsgevonden in Fort Voordorp in Utrecht. De conferentie is een initiatief van de SSOV.

De opleidingen verloskunde beogen daarmee de relatie te versterken tussen de verloskundige opleidingen en het medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Tijdens de conferentie is vanuit opleidingsperspectief van gedachten gewisseld met de hoogleraren verloskunde verbonden aan de Nederlandse universitaire medische centra, en met anderen die uit hoofde van hun functie nauw betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek in de verloskunde.

Kijk hier voor het programma en de presentaties.