Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam, programma Klaar voor een Kind: De effecten van geboortecentrum Sophia in Rotterdam op perinatale uitkomsten en geboortezorg

Geplaatst op

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. In Rotterdam werd op grond van de cijfers een grootstedelijk gezondheidsprogramma gestart. Onderkend werd dat een gezonde start ook voor het latere leven van betekenis is (hartvaatziekten, obesitas, psychische aandoeningen). Deze landelijke en lokale context bepaalt de primaire relevantie. Perinatale sterfte berust voor 85% op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, ondergewicht en lage Apgar. Het terugdringen hangt dus af van preventie van deze voorliggende perinatale ziekten.

In dat kader zijn in het programma Klaar voor een Kind binnen de schakel geboortezorg bestaande interventies verbeterd en nieuwe interventies ontwikkeld. Op tijd herkennen van risicofactoren en interveniëren bij elke (aanstaande) zwangere is van groot belang.

Met behulp van expertisegroepen zullen evidence based zorgprotocollen op het gebied van bevalzorg en kraamzorg ontwikkeld worden. In dit onderzoek worden via een baselinemeting, tussentijdse evaluaties en een nameting de effecten van de interventies geëvalueerd. De methode van onderzoek betreffen hier vragenlijstonderzoek en analyse van registratiebestanden (PRN). Resultaten van dit onderzoek kunnen uitgerold worden naar andere geboortecentra in het land.

Doel

  1. Analyse van de invloed van een eerstelijns geboortecentrum op perinatale uitkomsten, de verloskundige zorgketen.
  2. Analyse van de implementatie van de risicogeleide verloskundige zorg.

Vraagstelling/hypothese

De hoofdvragen waren:

  1. Leidt de implementatie van een eerstelijns geboortecentrum, aanpalend aan een tweedelijns/derdelijns verloskunde afdeling, tot betere perinatale uitkomsten?
  2. Draagt de implementatie van een eerstelijns geboortecentrum, aanpalend aan een tweedelijns/derdelijns verloskunde afdeling, tot optimalisatie van de verloskundige zorgketen?
  3. Leidt risicogeleide zorg tot betere perinatale uitkomsten?

Relevantie

Zowel de kraamverzorgenden als de verloskundigen van het Geboortecentrum Sohpia (GCS) en de zorgverleners uit het Erasmus MC zien nu het GCS als een toegevoegde waarde, niet alleen vanwege de uitbreiding van de capaciteit, maar ook vanwege het feit dat via het Expertisecentrum structureel en permanent wordt bijgedragen aan personele kwaliteit en zorgkwaliteit.
Gebleken is dat het benutten van de gegevens van de registraties en de uitkomsten van tevredenheidonderzoek, aanknopingspunten bieden voor verbetering van de zorg. Hierin wil het Expertisecentrum GCS gezien hun voortrekkersrol een belangrijke functie blijven spelen. Misschien wel de belangrijkste ontwikkeling, welke moeilijk in cijfers is uit te drukken, lijkt de sterk toegenomen overtuiging van de eerstelijns zorgverleners inclusief de kraamverzorgden dat de samenwerking in het GCS een toekomstbestendige samenwerking is die nieuwe wegen inslaat, en die een nieuwe identiteit creëert.

Begeleider(s)

Dr. J.P. de Graaf

Uitvoerder(s)

Dr. J. van der Kooy T.C. Heil, BSc

Partners

Verloskunde Academie Rotterdam, Gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam Rijnmond, CJG, Verloskunde Maatschap West, Verloskundige praktijk Oost, Kraamzorg Rotterdam, Achmea zorg, Frontlijn Rotterdam

Contactpersonen

Drs. J.P. de Graaf (Erasmus MC)

Periode

Begindatum: oktober 2009
Einddatum: december 2013Log in / Registreer