CenteringParenting: jeugdgezondheidszorg sámen met ouders

Geplaatst op

Als vervolg op CenteringPregnancy (CP) is in de VS CenteringParenting (CPa) ontwikkeld. De eerste resultaten van CPa in de VS zijn positief: hoger % langdurig borstvoeding, minder vaak een kort interval tussen zwangerschappen, hoger % moeders gescreend op depressie, hogere tevredenheid moeders over ontvangen zorg; ‘empowerment’ werd geïdentificeerd als procesindicator. Vanuit CP in Nederland volgde de vraag van professionals en ouders, die na de zwangerschap op dezelfde wijze wilden doorgaan, naar JGZ in de vorm van CPa. Het betreft JGZ in de vorm van groepsbijeenkomsten met de ouders meer als uitgangspunt. CPa is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen/gezinnen. De zorg is zowel gericht op het kind als op zijn ouders en gestoeld op zelfmanagement, ondersteuning en (inter)actief leren. ln dit project wordt CPa onderzocht als nieuw zorgconcept voor de JGZ in het eerste jaar na de bevalling. Het onderzoek heeft een quasi-experimentele opzet: een interventiestudie met een parallelle controlegroep en een voor- en nameting. De uitkomsten op procesniveau betreffen: deelname aan het JGZ zorgaanbod, waardering (ouders en professionals)en tijdsinvestering. Uitkomsten op effectniveau zijn: kennis, gezondheidsvaardigheden, zorggebruik (kind, ouders),gezondheidsgedrag, ervaren psychosociale steun, opvoedingsbelasting, duur borstvoeding, tijdstip vaccinaties, en ontwikkeling van het kind. Uitkomsten worden gemeten na 12 maanden.

Doel

De doelstellingen zijn:

  1. Het op proef implementeren van CPa als uitvoeringsvorm voor de JGZ in een drietal JGZ organisaties in 20 groepen van 8-9 ouder-kindparen.
  2. Het evalueren van de werkwijze in vergelijking met het reguliere aanbod van JGZ  op proces- en effectniveau na 12 maanden uitvoering.
  3. Het verder ontwikkelen van de methodiek n.a.v. de resultaten van de evaluatie van de implementatie.

Vraagstelling/hypothese

Wat zijn de effecten van CPa in vergelijking met de reguliere JGZ op de gezondheid en het herstel van de moeder na de bevalling, enkele gezondheidsindicatoren bij de kinderen en op de kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van de ouders in de verzorging en opvoeding van hun kind in het eerste levensjaar?

Relevantie

Dit onderzoek draagt bij aan kennis over de effecten van toepassing van CenteringPregnancy en CenteringParenting in de JGZ. De JGZ biedt preventieve zorg aan alle jongeren en hun ouders in Nederland. Een aantal belangrijke interventies zoals de
hielprikscreening, vaccinaties en preventie van wiegendood zijn effectief gebleken en zelfs enorm kosteneffectief. De JGZ zoekt naar mogelijkheden om de zorg meer te laten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de ouders binnen hun sociale netwerk (eigen kracht), afgestemd op de verschillende doelgroepen.
CPa betreft een innovatieve wijze van uitvoering van de JGZ, die aansluit bij deze doelen. Bijkomend doel is om vooral gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of van allochtone afkomst op een effectievere manier te bereiken.

Begeleider(s)

Drs. Maaike Beltman

Uitvoerder(s)

Dr. Marlies Rijnders Dr. Bregje van Sleuwen Drs. Yvonne Schönbeck Drs. Eline Vlasbom Drs. Maaike Beltman

Partners

In samenwerking met:
Stichting Amsterdam gezondheidscentra
GGD
The family Factory

Samenwerkingspartners:
Voortplantingsgeneeskunde: AMC, VUmc, Maxima Medisch Centrum Eindhoven, ErasmusMC, UMCG, Hogeschool Rotterdam, LUMC, MaastrichtUMC, UMCUtrecht

Contactpersonen

Dr. M. Rijnders (TNO)

Periode

december 2013 – december 2015Log in / Registreer