Counseling by midwives about prenatal tests for congenital abnormalities; tailoring to future parents needs

Geplaatst op

Counseling voor prenatale testen op congenitale afwijkingen maakt sinds enkele jaren onderdeel uit van de verloskundige begeleiding van aanstaande ouders. De rol van counselor vraagt van verloskundigen een specifieke professionele attitude en daarbij behorende kennis en vaardigheden. Om de rol van counselor onder de knie te krijgen hebben de meeste verloskundigen inmiddels een cursus counseling voor prenatale screening en diagnostiek gevolgd. Het lijkt daarom een goed moment om na te gaan hoe verloskundigen vorm geven aan hun relatief nieuwe rol van counselor en wat aanstaande ouders in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap daarvan vinden. In dit onderzoek wordt met behulp van interviews en vragenlijsten nagegaan welke begeleidingsbehoeften aanstaande ouders (nadrukkelijk zwangeren én hun partners) hebben tijdens het keuzeproces over prenatale testen voor screening op congenitale afwijkingen. Tevens wordt, onder andere, middels video-opnamen bekeken hoe verloskundigen tegemoet komen aan deze wensen. Vervolgens worden bevindingen ingebed in een theoretisch kader, waar vanuit (post initieel) onderwijs over dit onderwerp kan worden geoptimaliseerd.

Doel

Optimaliseren van de kwaliteit van counseling voor prenatale testen op congenitale afwijkingen door Nederlandse verloskundigen vanuit cliëntenperspectief, doch binnen de kaders van verloskundige relevante richtlijnen, standaarden en visies.

Vraagstelling/hypothese

Tijdens de studie wordt onderzocht welke behoeften aanstaande ouders, in het 1ste en 2de trimester van de zwangerschap, hebben ten aanzien van counseling voor prenatale screening op congenitale afwijkingen. Tevens wordt nagegaan hoe verloskundigen daaraan
tegemoet (kunnen) komen.

Relevantie

Cliëntgerichtheid is al enige decennia een belangrijk speerpunt binnen de gezondheidszorg. Het blijkt nog niet eenvoudig hier handen en voeten aan te geven, terwijl cliënten daar wel behoefte aan hebben. Optimalisering van prenatale counseling biedt, door de aard van de gespreksvorm counselen, een prachtige kans verloskundige zorgverlening vanuit cliëntenperspectief verder vorm te geven. Een kans die, mits gepakt, zal kunnen leiden tot meer dan tevreden cliënten en verloskundigen.

Begeleider(s)

Prof.dr. Eileen Hutton, hoogleraar Midwifery Science aan de AVAG en VUmc, Amsterdam
Dr. Sandra van Dulmen, programmacoördinator NIVEL, Utrecht
Trudy Klomp MSc, programmaleider DELIVER, Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG)

Uitvoerder(s)

Drs. Linda Martin, promovendus VU Amsterdam in samenwerking met AVAG en NIVEL

Partners

EMGO+ instituut VUmc, Amsterdam
Onderzoeksinstituut NIVEL, Utrecht
Ten behoeve van dataverzameling voor deze studie wordt tevens samengewerkt met 17 verloskunde praktijken en hun cliënten.

Contactpersonen

Drs. L. Martin

Periode

Begindatum: 2010
Einddatum: 2015