Healthy Pregnancy 4 All-2 (HP4All-2): kraamzorg

Geplaatst op

Nagenoeg alle vrouwen ontvangen in de eerste week na de bevalling kraamzorg, wat een onlosmakelijk onderdeel is van de geboortezorgketen. Kraamzorg wordt zowel in de thuissituatie als in een geboortecentrum ingezet. In dit experiment wordt onderzocht wat de meerwaarde en de rol van kraamzorg is in deze keten en hoe deze wetenschappelijk onderbouwd en versterkt kan worden. De focus ligt op de kwetsbare zwangeren en gezinnen en de rol van de kraamzorg bij het signaleren en begeleiden van deze kwetsbare vrouwen en gezinnen en bij gegevensoverdracht zodat er een naadloze aanpak ontstaat binnen de keten.

Doel

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Healthy Pregnancy 4 All: een sluitende aanpak door verloskundige- en jeugd(gezondheid) zorg’. Het experiment met kraamzorg is tweeledig:

  • Integratie van de pre- en perinatale risicogeleide zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, zodat er één doorlopend traject ontstaat van risicogerichte, preventieve integrale zorg voor ouders en kinderen.
  • Het creëren van meerwaarde van kraamzorg bij de risicosignalering van het kwetsbare gezin door een sluitende aanpak te realiseren tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gestructureerde overdracht en ingezet op een naadloze aansluiting tussen het zorgpad kraamzorg en de lokale voorzieningen voor jonge gezinnen in de wijk.

Vraagstelling/hypothese

Tijdens het experiment zullen gegevens worden verzameld om na afloop uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de inzet van kraamzorg plus en de gegevensoverdracht:

  1. Hoe vaak heeft de inzet van kraamzorg plus geleid tot integrale, continue zorg in de zorg voor kwetsbare gezinnen in de postnatale periode?
  2. In hoeverre leidt dit tot betere zelfredzaamheid van moeder en betere gezondheidsuitkomsten van moeder en kind?
  3. In hoeverre wordt de (verbeterde) gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan JGZ gebruikt door de JGZ?
  4. In hoeverre heeft het kraamzorg plus experiment en de verbeterde gegevensoverdracht geleid tot continuering van zorg en het inzetten van zorgpaden binnen de geboorteketen?

Relevantie

Kraamzorg is in Nederland een algemeen geaccepteerde en bekende vorm van zorg, maar kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Door het uitvoeren van deze zorgexperimenten
wordt de relevantie van de inzet van kraamzorg, haar positie in de verloskundige keten, haar rol bij de signalering van kwetsbare gezinnen, het gebruik van zorgpaden en de mate van verbetering van gezondheidsuitkomsten onderzocht.

Begeleider(s)

Drs. A.J.M. Waelput en Prof.dr. E.A.P. Steegers, programmadirectie
Drs. H. Ernst-Smelt

Uitvoerder(s)

Drs. J. Lagendijk

Partners

Dit project is een samenwerkingsverband van de afdelingen Verloskunde & Gynaecologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, Rotterdam, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het ministerie van VWS, met partners binnen Alles is Gezondheid en GIDS-gemeenten, met de PRN en in 9 gemeenten met: Gemeentebestuur, GGD, Centra voor Jeugd en Gezin/Jeugdgezondheidszorg, Huisartsen, Verloskundigen, Kraamzorgorganisaties, Beroepsorganisaties en landelijke koepels, Sociaal-maatschappelijke Organisaties, Onderzoeksconsortia in het kader van Het ZonMw-Programma Zwangerschap en Geboorte en Universitair Medische Centra

Contactpersonen

Drs. J. Lagendijk

Periode

Begindatum: mei 2014
Einddatum: mei 2017