Healthy Pregnancy 4 All-2: zorg voor én na de geboorte, een gezamenlijke aanpak door geboortezorg, public health en jeugdgezondheidszorg

Geplaatst op

Een goede start bij de geboorte en goede groei- en ontwikkelingskansen in de eerste periode na de geboorte hebben een grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen en op hun gezondheid op volwassen leeftijd. Tijdige identificatie en gezamenlijke zorgtoeleiding van kwetsbare gezinnen vóór en na de geboorte kan hieraan een bijdrage leveren.

Hiervoor worden zorgexperimenten gestart met een integrale aanpak over de geboorte heen. Eén daarvan is de identificatie van kwetsbare gezinnen  vroeg postnataal, door middel van een nieuw ontwikkeld postnataal signaleringsinstrument, de postnatale R4U. Dit wordt gevolgd door integrale begeleiding van kwetsbare ouders en hun kind met zorgpaden/routekaarten die ingezet worden vanuit  de jeugdgezondheidszorg. Het interventiecohort (postnatale R4U met zorgtoeleiding) wordt vergeleken met een historisch controlecohort op groei- en ontwikkelingsuitkomsten.

Doel

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Healthy Pregnancy 4 All: een sluitende aanpak door verloskundige zorg en jeugd(gezondheid)zorg’.

Deze zorginnovatie met integratie van risicosignalering en zorg rondom het kwetsbare gezin tussen de verloskundige zorg en jeugdgezondheidzorg beoogt bij te dragen aan goede (keten)zorg en het creëren van een zorgcontinuüm over de geboorte heen.

Deze innovatie richt zich op de belangrijkste risicogroepen: kwetsbare gezinnen die een verhoogd risico hebben op een kind met groei- en/of ontwikkelingsproblemen.

Vraagstelling/hypothese

Het doel van dit deelproject is het creëren van een zorgcontinuüm over de geboorte heen teneinde de kans op een gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind zo veel mogelijk te borgen. Dit deelproject richt zich daarom op de tijdige identificatie en bijpassende zorgtoeleiding van kwetsbare zwangeren en gezinnen als er sprake is van:

 • een verhoogd risico op een – overigens bij de geboorte niet per se afwijkend – kind met groei- en/of ontwikkelingsproblematiek, of
 • een verhoogd risico op een kind met een zogenaamde Big4-aandoening (een laag geboortegewicht, vroeggeboorte, aangeboren afwijking en/of een slechte start bij de geboorte, zoals blijkend uit een lage Apgarscore).

Relevantie

De gezondheidssituatie rondom de geboorte is niet gelijk verdeeld: vrouwen in achterstandswijken en hun kinderen lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte, met gevolgen op latere leeftijd en voor de volgende generaties.

Deze zorginnovatie beoogt bij te dragen aan goede (keten)zorg en het creëren van een zorgcontinuüm over de geboorte heen om zo de groei- en ontwikkelingskansen voor kwetsbare kinderen te vergroten.

Via monitoring en evaluatie worden de slaag- en faalfactoren voor de invoering van de postnataal signaleringsinstrument en toeleiding naar zorg geïdentificeerd. In de analyse worden praktische factoren, bestuurlijke factoren en zorgfactoren in acht genomen. De ontwikkelde kennis zal worden ontsloten naar andere gemeenten in Nederland.

Begeleider(s)

Drs. A.J.M. Waelput en prof. dr. E.A.P Steegers, programmadirectie

Drs. H. Ernst-Smelt, Dr. M.L.A. de Kroon, prof. dr. H. Raat

Uitvoerder(s)

Drs. M.R.C. van Minde

Partners

Dit project is een samenwerkingsverband van de afdelingen Verloskunde & Gynaecologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, Rotterdam, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het ministerie van VWS, met partners binnen Alles is Gezondheid en GIDS-gemeenten, met de PRN en in 9 gemeenten met:

 • Gemeentebestuur

 • GGD

 • Centra voor Jeugd en Gezin/Jeugdgezondheidszorg

 • Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen

 • Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen

 • Sociaal-maatschappelijke Organisaties

 • Onderzoeksconsortia in het kader van het Zonmw-Programma Zwangerschap en Geboorte en Universitair Medische Centra

 • NCJ

 • Beroepsorganisaties


Contactpersonen

Drs. M.R.C. van Minde

Periode

1 mei 2014 – 1 mei 2018