Healthy Pregnancy 4 All (HP4All): Antenatale Risicoselectie met het Risicosignaleringsinstrument R4U, zorgpaden en casuïstiekbespreking De

Geplaatst op

De risicoselectie in de huidige verloskundige zorg is voornamelijk gebaseerd op de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL), waarin het accent ligt op medische en obstetrische risicofactoren.

Het wordt echter steeds duidelijker dat ook sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zeker wanneer er sprake is van risicocumulatie. De R4U (the Rotterdam Reproduction Risk Reduction scorekaart) is ontwikkeld om deze risicofactoren in kaart te brengen, zorgtoeleiding in de vorm van zorgpaden te faciliteren en door een afkapwaarde potentieel hoog-risico zwangeren te bespreken. Onder zwangeren in zowel de eerste-, tweede- en derdelijn zal de haalbaarheid en de effectiviteit van de implementatie van het risicosignaleringsinstrument R4U met bijbehorende zorgpaden en casuïstiekbespreking onderzocht worden.
Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Healthy Pregnancy 4 All’, wat het Erasmus MC in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. In veertien gemeenten met hogere perinatale sterfte en morbiditeit worden zorgexperimenten gestart die kunnen bijdragen aan de verbetering van de zwangerschapsuitkomsten in deze gemeenten.

Doel

Het onderzoek naar risicoselectie in de zwangerschap is onderdeel van het bredere programma ‘Healthy Pregnancy 4 All’. Het experiment met de vernieuwde risicoselectie, zorgpaden en casuïstiekbespreking heeft als doel te evalueren in hoeverre nieuwe vormen van samenwerking en zorgverlening de zwangerschapsuitkomsten daadwerkelijk beïnvloeden. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van ervaringen die eerder
zijn opgedaan in Klaar voor een Kind.

Vraagstelling/hypothese

  1. Is het haalbaar om het risicosignaleringsinstrument R4U bijbehorende zorgpaden en casuïstiekbespreking te implementeren in de deelnemende verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen?
  2. In welke mate verandert door systematische risicosignalering met de R4U en bijhorende interventies de perinatale morbiditeit?

Relevantie

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. Preconceptiezorg stelt in staat tot opsporing en aanpak van risicofactoren nog vóór de conceptie. Via de R4U scorekaart kunnen de risicofactoren die een verhoogde kans geven op morbiditeit vroegtijdig in de zwangerschap gesignaleerd worden. Door deze risicofactoren te verminderen zal dit effect hebben op hun gevolgen en dus uiteindelijk ook op de perinatale sterfte. Via monitoring en evaluatie worden de slaag- en faalfactoren voor de invoering van deze zorgexperimenten geïdentificeerd. In de analyse worden praktische-, bestuurlijke- en
zorgfactoren in acht genomen. De ontwikkelde kennis zal worden ontsloten naar andere gemeenten in Nederland.

Begeleider(s)

Prof.dr. E.A.P. Steegers, programmadirecteur
Drs. A.J.M. Waelput, projectleider

Uitvoerder(s)

Drs. A.A. Vos, arts-onderzoeker

Partners

Samenwerking in veertien gemeenten met:
gemeentebestuur, GGD, huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, Centra voor Jeugd en Gezin/Jeugd Gezondheidszorg, sociaalmaatschappelijke organisaties, onderzoeksconsortia in het kader van het ZonMw-programma ‘Zwangerschap en geboorte’, universitair medische centra, laboratoria & zorgcampus

Contactpersonen

Drs. A.A. Vos

Periode

april 2011 – december 2014