Healthy Pregnancy 4 All (HP4All): programmatische preconceptiezorg

Geplaatst op

In een prospectief cohortonderzoek worden vrouwen in de leeftijd van 18-42 jaar benaderd, wonend in een gebied waar slechtere perinatale uitkomsten gerapporteerd zijn. Zij worden benaderd met een preconceptie-aanbod (kinderwensspreekuren).

Recrutering vindt plaats via de GGD’s, huisartsen en CJG’s. Het preconceptie-aanbod door huisartsen en verloskundigen bestaat uit twee consulten, die voorafgegaan worden door het invullen van de vragen op www.ZwangerWijzer.nl. De deelnemende zorgverlener wordt ondersteund door Preconceptiewijzer.nl, een overzicht van de gevonden risicofactoren met bijbehorende achtergrondinformatie voor zorgverlener en patiënt. Dit wordt vertaald in een preconceptioneel zorgplan, met adviezen en waar nodig aanvullende diagnostiek of interventies.

Doel

Dit zorgexperiment maakt deel uit van het landelijke programma Healthy Pregnancy 4 All. Het experiment met programmatische preconceptiezorg (PCZ) aan risicogroepen is bedoeld om de belangrijkste risicogroepen te bereiken en om te evalueren in hoeverre deze zorg de preconceptionele gezondheid daadwerkelijk beïnvloedt. Hiervoor worden diverse, deels nieuwe, methoden en instrumenten ingezet. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van ervaringen die eerder zijn opgedaan in Klaar voor een Kind.

Vraagstelling/hypothese

  1. Leidt preconceptiezorg tot vermindering van de risico’s op ongewenste zwangerschapsuitkomsten?
  2. Worden de hoogrisicogroepen bereikt door preconceptiezorg op verschillende wijzen programmatisch aan te bieden?
  3. Welke organisatorische slaag- of faalfactoren kunnen geïdentificeerd worden om een uitspraak te doen over de meest optimale manier om preconceptiezorg in te bedden in het bestaande zorgsysteem?

Relevantie

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. Perinatale sterfte berust voor 85% op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, ondergewicht en lage
Apgar. Het terugdringen hangt af van preventie van deze voorliggende perinatale ziekten. Onderkend werd dat een gezonde start ook voor het latere leven van betekenis is (hartvaatziekten, obesitas, psychische aandoeningen).
Recent inzicht toont dat de preconceptionele periode en de drie maanden na de conceptie bepalend zijn: de target periode voor preventie. Preconceptiezorg stelt in staat tot opsporing en aanpak van risicofactoren nog vóór de conceptie en daarmee bij te dragen aan een gezondere start.
Via monitoring en evaluatie worden de slaag- en faalfactoren voor de invoering van PCZ geïdentificeerd. In de analyse worden praktische-, bestuurlijke- en zorgfactoren in acht genomen. De ontwikkelde kennis zal breed worden ontsloten, naar andere gemeenten in Nederland.

Begeleider(s)

Prof.dr. E.A.P. Steegers, programmadirectie
Dr. L.C. de Jong-Potjer, projectleider

Uitvoerder(s)

Drs. S.F. van Voorst

Partners

Samenwerking in veertien gemeenten met:
gemeentebestuur, GGD, huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, Centra voor Jeugd en Gezin/Jeugd Gezondheidszorg, sociaalmaatschappelijke organisaties, onderzoeksconsortia in het kader van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte & universitair medische centra, laboratoria, zorgcampus

Contactpersonen

Drs. S.F. van Voorst (Erasmus Medisch Centrum)

Periode

april 2011 – december 2014Log in / Registreer