Implementatie van een nieuw model voor Shared care in VSV’s

Geplaatst op

Via onderzoek binnen Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV’s) in de regio Rotterdam zal de toepasbaarheid van het risicosignaleringsinstrument R4U met bijbehorende zorgpaden onderzocht worden, als deel van een nieuw model voor Shared care binnen de VSV’s. De risicoselectie is momenteel voornamelijk gebaseerd op de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL), waarin het accent ligt op medische en obstetrische risicofactoren. Maar ook sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zeker wanneer er sprake is van risicocumulatie. De R4U (the Rotterdam Reproduction Risk Reduction checklist) is ontwikkeld om deze in kaart te brengen. Bij een verhoogde score van de R4U zal een zwangere worden besproken in het plaatselijke VSV overleg. Het VSV wordt vervolgens georganiseerd volgens het Shared Careprincipe, hetgeen in hoofdlijnen interdisciplinaire samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid en interprofessionele intervisie impliceert. Deelnemers in het VSV zijn afhankelijk van het risicoprofiel van de zwangere: verloskundigen en gynaecologen (altijd), huisartsen, maatschappelijk werkers en andere medisch specialisten (variabel).
Geëvalueerd worden de toepasbaarheid van de R4U in VSV-verband, aansluiting met vervolgzorg in organisatorisch en logistiek opzicht en de interdisciplinaire consulten en verwijzingen van eerste naar tweede lijn en vice versa. De samenwerking wordt getoetst volgens de Relational Coordination Theory, van origine afkomstig uit de luchtvaart, waarin samenwerking vanuit het perspectief van de verschillende zorgverleners bekeken wordt.

Doel

Hoofddoel van dit onderzoek is:

  1. het vaststellen van de toepasbaarheid van de R4U-informatie ten behoeve van Shared care binnen VSV-verband.
  2. de ontwikkeling/implementatie van zorgpaden in VSV-verband.

Vraagstelling/hypothese

  1. Is de informatie van de R4U en de bijbehorende zorgpaden toepasbaar in VSV verband?
  2. Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de implementatie van het Shared care model middels R4U en de bijbehorende zorgpaden?
  3. Op welke wijze beïnvloedt het nieuwe model de interprofessionele samenwerking en het verwijsgedrag?

Relevantie

Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen naar etniciteit, sociaaleconomische status, inwoner zijn van een grote stad/prachtwijk. Naar aanleiding hiervan werd door de ‘Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte’ een aantal aanbevelingen gedaan, ondermeer de noodzaak tot betere interdisciplinaire samenwerking in de keten, met daarin een sleutelrol voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). Door zwangeren met een verhoogd cumulatief risico, vastgesteld op basis van het R4Urisicosignaleringsinstrument, interdisciplinair te bespreken en daarbij lijnoverstijgend gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor individuele zwangeren, wordt deze aanbeveling via zorgexperimenten uitgewerkt. De implementatie en toepasbaarheid van de nieuwe aanpak worden uitgebreid geëvalueerd, zodat dit meegenomen kan worden in het gebruik van het model in andere VSV’s.

Begeleider(s)

Dr. J.P. de Graaf

Uitvoerder(s)

Drs. V.L.M. Schölmerich Drs. A.G. Posthumus

Partners

Verloskundige Samenwerkingsverbanden in de regio Rotterdam
ROS, onder andere Zorgimpuls

Contactpersonen

Drs. A.G. Posthumus (ErasmusMC)

Periode

september 2011 – januari 2015


Publicaties

nog te verschijnen