Implementatiestudie CenteringPregnancy

Geplaatst op

Het huidige Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met tien tot vijftien individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een lage SES. Door leefstijl, sociale en individuele problemen en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal hebben juist deze vrouwen meer behoefte aan extra uitleg, extra achtergrondinformatie en extra tijd. Een andere vorm van begeleiding voor deze groep zwangeren lijkt daarom zeer gewenst.
CenteringPregnancy (CP), waarmee in de Verenigde Staten goede ervaringen opgedaan zijn, lijkt een goede methodiek om de zorg te verbeteren in deze groepen. Voorwaarde is wel dat de methodiek aangepast wordt voor de Nederlandse situatie.
In een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2011 zijn de bestaande materialen, training en implementatieplan uit de VS vertaald, aangepast en getest in de Nederlandse praktijk. De KNOV en TNO Child Health gaan de pilot met zes verloskundigenpraktijken uitbreiden om bijgestelde materialen te testen, een handreiking te ontwikkelen voor de inrichting van de praktijk, meer inzicht te krijgen in de kosten en tot aanbevelingen te komen voor landelijke implementatie.

Doel

Ontwikkelen van een implementatieplan en inzicht krijgen in de kosten van CenteringPregnancy.

Vraagstelling/hypothese

  1. Wat de kosten zijn van de groepsconsulten vergeleken met de kosten van huidige individuele consulten.
  2. Hoe verloopt de implementatie van CenteringPregnancy in zes pilot praktijken?
  3. Wat zijn de ervaringen van zwangeren met CenteringPregnancy?

Relevantie

Op dit moment zijn er vele initiatieven in Nederland om de verloskundige zorg te verbeteren. Veel van deze initiatieven zijn gebaseerd op het top down identificeren van risico’s, al dan niet gevolgd door een specifiek zorgaanbod.
Bij CP krijgen zwangeren zelf een rol in hun zorgproces en worden ze gesteund en gestimuleerd om hun eigen gezondheid te beïnvloeden. Door de interactie binnen de groep komt de individuele zorgbehoefte van de cliënt duidelijk naar voren en staat zo centraal. Deze benadering sluit aan bij de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte om “de zwangere centraal te stellen”, “de zorg een lerend karakter te geven en de zwangere een eigen verantwoordelijkheid te geven in het proces rondom zwangerschap en geboorte”.
Daarnaast leidt onderzoek naar CP mogelijk tot positieve effecten, zoals een afname van het aantal vroeggeboortes, een toename van de prenatale kennis, betere voorbereiding op de bevalling, meer geven borstvoeding en grotere tevredenheid over de zorg.

Begeleider(s)

Inger Aalhuizen

Uitvoerder(s)

Inger Aalhuizen, KNOV Marlies Rijnders, TNO Child Health Karin van der Pal, TNO Child Health Nalonya vander Laan, verloskundige praktijk de Bakermat Annemiek van der Kraan, Verloskunde Academie Amsterdam Birgit van Zwicht, promovenda LUMC

Partners

KNOV, TNO Child Health, LUMC Verloskunde en Public Health

Contactpersonen

I. Aalhuizen

Periode

Begindatum: november 2012
Einddatum: november 2015