Samenwerken bevalt beter

Geplaatst op

Dit project is ontwikkeld door de Academie Verloskunde Maastricht met onderzoekers en zorgverleners in het Verloskundig Consortium Limburg. Het vult de expliciete samenwerking van het Verloskundig Consortium Limburg aan door te focussen op impliciete communicatie en samenwerking.

Voor goede gezondheidsuitkomsten zijn richtlijnen en protocollen op zichzelf niet voldoende. Voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders is het belangrijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de praktijk, waar in veel opzichten al goed samengewerkt. Zo kunnen we ervan leren en goede voorbeelden onderkennen en verspreiden. Onze literatuurstudie gaf een theoretische onderbouwing. Daarna volgde een kwalitatieve etnografische studie met gebruik van video reflexiviteit naar de communicatie en samenwerking tussen medische zorgverleners onderling en tussen medische zorgverleners en (aanstaande) ouders. Dit gebeurde met observaties in ziekenhuizen en verloskundige praktijken en reflectieve groepsbijeenkomsten van de zorgverleners onderling en reflectieve groepsbijeenkomsten samen met (aanstaande) ouders. Onderzoekers, zorgverleners en cliënten zijn co-onderzoekers van de sterktes (en zwaktes) van de dagelijkse communicatie en samenwerking.

Doel

Ideeën ontwikkelen voor vernieuwing en verbetering van de samenwerking in de verloskundige zorg vanuit de bestaande praktijk: exnovatie.

Vraagstelling/hypothese

In dit onderzoek streven wij ernaar diepte inzicht te krijgen in wat zorgverleners en (aanstaande) ouders in de Nederlandse perinatale zorg ervaren als ingrediënten voor ‘goede’ samenwerking en communicatie.

Relevantie

Bij het analyseren van perinatale sterfte in Perinatale Audits blijkt dat de zorg rondom zwangerschap en geboorte niet altijd optimaal is. Soms is er sprake van een gebrek aan ‘goede’ communicatie en samenwerking tussen medische professionals onderling. Goede samenwerking is daarom een van de aandachtspunten in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Dit project kijkt juist samen met zorgverleners en ouders naar wat ‘goed’ gaat in de communicatie en samenwerking en hoe we dit kunnen uitbreiden. Naast vernieuwing van de verloskundige zorgpraktijk geeft dit onderzoek inzicht in gezamenlijk leren door zorgverleners uit diverse disciplines en cliënten en draagt het bij aan theorievorming over communicatie en samenwerking. Dit wordt ingebracht in het onderwijs.

Het project leidt tot internationale publicaties over de literatuurstudie, de kwalitatieve bevindingen en de ervaringen en mogelijkheden van de gebruikte methode van exnovatie door video-reflexiviteit.

Begeleider(s)

R. de Vries PhD

Uitvoerder(s)

Drs. I. van Helmond, cultureel/medisch antropoloog & socioloog Dr. M. Nieuwenhuijze Dr. I. Korstjens Dr. J. Mesman, Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Maatschappijwetenschap en Techniek  

Partners

Verloskundig Consortium Limburg, Maastricht Universitair Medisch Centrum, verloskundigenkring Maastricht, Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen, verloskundigenkring Westelijke Mijnstreek.

Contactpersonen

Dr. I.M. Korstjens (Academie Verloskunde Maastricht)

Periode

Begindatum: september 2012

Einddatum: maart 2017


Publicaties

Helmond I van, Korstjens I, Mesman J, Nieuwenhuijze M, Horstman K, Scheepers H, Spaanderman M, Keulen J. Vries R de. What makes for good collaboration and communication in maternity care? a scoping study. Int J Childbirth 2015; 5(4): 210-223.