Sectio IMPLEmentatie-studie (SIMPLE)

Geplaatst op

Het SIMPLE-onderzoek heeft in de eerste fase de huidige zorg gemeten rondom de implementatie van richtlijnen over het uitvoeren van keizersnedes. Hieruit bleek dat de adherentie aan de richtlijnen zeer laag is voor wat betreft het counselen van zwangeren na een eerdere keizersnede voor partusmodus in huidige zwangerschap. Slechts in 4-15% van de gevallen werd de richtlijn gevolgd. In de vervolgfase van de SIMPLE-studie is een zorgverbeteringsstrategie ontwikkeld om de richtlijnadherentie te verhogen. Deze strategie bestaat uit een keuzehulp die volgens een systematische procedure ontwikkeld is onder supervisie van een nationaal expertpanel. In twaalf ziekenhuizen (zes interventie, zes controle) zal worden geëvalueerd of de keuzehulp ook daadwerkelijk leidt tot ‘betere zorg’ (= betere richtlijnadherentie) en of de informatie niet zal leiden tot meer keizersnedes. De keuzehulp wordt op ziekenhuisniveau ingezet en kan bij gebleken effectiviteit ingezet worden in de reguliere zorg.

Doel

Het doel van het onderzoek is het inzetten en evalueren van een ‘zorgverbeteringsstrategie’ die bestaat uit een keuzehulp over partusmodus na een eerdere keizersnede. Hierbij evalueren we of de richtlijnadherentie toeneemt bij een stijgend of gelijkblijvend percentage vrouwen dat vaginaal bevalt na een eerdere keizersnede. Tevens worden ervaringen van zorgverleners en zwangeren met de strategie gemeten en zal er een kosten-analyse worden uitgevoerd.

Vraagstelling/hypothese

Vraagstelling
Leidt het inzetten van een keuzehulp voor het beslissen van partusmodus na een eerdere keizersnede tot ‘betere zorg’, dat wil zeggen hogere richtlijnadherentie bij een stijgend of gelijkblijvend percentage vrouwen dat vaginaal bevalt na een eerdere keizersnede?
Hypothese
Door counseling met een keuzehulp zullen meer vrouwen volgens de geldende richtlijnen geïnformeerd worden over de manier van bevallen na een eerdere keizersnede. Tevens verwachten we dat door counseling met behulp van een keuzehulp geen daling optreedt van het percentage vrouwen dat vaginaal bevalt na een eerdere keizersnede.

Relevantie

Wij hopen de kwaliteit van zorg te verbeteren voor wat betreft counseling over de manier van bevallen na een eerdere keizersnede, door het implementeren van een keuzehulp. Hierdoor zal een meer eenduidige en uniforme zorg ontstaan en kan richtlijn naleving worden verhoogd. Tevens gaan wij er vanuit dat hiermee de patiënt achteraf meer tevreden is over de genomen beslissing ten aanzien van de bevallingswijze.

Begeleider(s)

Dr. H.C.J. Scheepers, Maastricht UMC
Dr. R.P.M.G. Hermens, IQ Healthcare Nijmegen

Uitvoerder(s)

Dr. H.C.J. Scheepers, Maastricht UMC+ Dr. R.P.M.G. Hermens, IQ Healthcare Nijmegen Prof.dr. J.G. Nijhuis, Maastricht UMC+ Prof.dr. T. van der Weijden, Maastricht University Dr. L. Smits, epidemioloog, Maastricht University Dr. A. Kwee, UMC Utrecht Drs. S.M. van Kuijk, Maastricht University Drs. S. Melman, Maastricht UMC+ E.N.C. Schoorel, MD MSc, Maastricht UMC+ Drs. E. Vankan, Atrium MC

Partners

Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie
www.studies-obsgyn.nl/simple
ZonMw

Contactpersonen

Drs. E. Vankan

Periode

Begindatum: maart 2010
Einddatum: Studie is in 2014 afgerond. Data worden geanalyseerd.Log in / Registreer