Voorbereiden op de zwangerschap: begrijpelijke informatie voor iedereen

Geplaatst op

Alhoewel preconceptiezorg in belangrijke mate kan bijdragen aan het bevorderen van een optimale zwangerschap en uitkomst is het moeilijk stellen met kinderwens te bereiken. Dit wordt bemoeilijkt doordat deze groep niet eenvoudig te identificeren is. Gezocht moet worden naar innovatieve methoden om de doelgroep te bereiken zodat zij tot een geïnformeerde keuze komen om gebruik te maken van preconceptiezorg. Het is daarbij van belang dat aansluiting wordt gerealiseerd bij de belevingswereld, opdat aandacht en relevantie voor de (inhoud van de) interventie wordt vergroot. Het doel van dit project is middels een samenhangend geheel van activiteiten deze aansluiting te realiseren waardoor het bereik van de groep toekomstige ouders wordt verhoogd en zij op basis van een goed geïnformeerde keuze besluiten tot het al dan niet gebruik maken van preconceptiezorg.

Doel

Het doel van dit project is het bereik van de groep toekomstige ouders te verhogen en dat zij op basis van een goed geïnformeerde keuze besluiten tot het al dan niet gebruik maken van preconceptiezorg. Hiertoe willen we informatie over preconceptiezorg inbedden in het bredere kader van seksuele gezondheid en vraaggestuurde informatie bieden op thema’s over dit onderwerp.
Dit beogen we te realiseren via twee strategieën, te weten:

  • Via lessen op ROCs en informatieavonden op het CJG.
  • Via een te ontwikkelen e-tool. De e-tool is bedoeld als brug tussen vindplaatsen (ROC en CJG) en aanbod (preconceptiezorg).

Vraagstelling/hypothese

Het project heeft de volgende vraagstellingen:

  • Wat zijn thema’s rondom seksualiteit, relaties en zwangerschap die momenteel bij (toekomstige) ouders leven, en welke zouden kunnen worden ingezet om het thema gezonde voorbereiding op de zwangerschap (PCZ) te vergroten?
  • Wat is de ervaring van verloskundigen, CJG medewerkers, SENSE medewerkers en docenten met de lessen, informatieavonden en de e-tool?
  • Kunnen lessen en informatieavonden zo worden ingezet dat het gebruik van de e-tool kan worden gerealiseerd?
  • Is de e-tool acceptabel en bruikbaar voor toekomstige ouders?
  • Nemen relevante determinanten (kennis, attitude en intentie) gerelateerd aan een geïnformeerde keuze en gedrag t.a.v. PCZ toe na gebruik van de e-tool?
  • Vindt doorgeleiding op basis van vraag plaats?

Relevantie

Het doel van het project is vergroten van het bereik van toekomstige ouders zodat zij een geïnformeerde keuze over het gebruik van preconceptiezorg kunnen maken. Het project richt zich op vindplaatsen waar de kans op het treffen van risicogroepen het grootst is. Allochtone groepen en personen met een lage sociaal economische status (SES) hebben een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Voor deze groep is preconceptiezorg (PCZ) van groot belang, om zo de kans op een gezonde zwangerschap te vergroten. Tot dusver is het moeilijk om toekomstige ouders te bereiken. Zij gaan zich pas informeren als er sprake is van zwangerschap terwijl juist de eerste weken van de zwangerschap belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Begeleider(s)

Dr. S. Detmar

Uitvoerder(s)

I. Aalhuizen MSc Dr. P. van Empelen C. Honig Drs. D. Korfker Prof.dr. J. van Lith F. Sypenstein

Partners

In samenwerking met:
Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland

Samenwerkingspartners:
ZonMw, projectnummer: 209040002
Dit project wordt uitgevoerd samen met de verloskundigen van de Coöperatie LEO, GGD Hollands Midden en de KNOV en valt binnen het Regionaal Verloskundig Consortium noordelijk Zuid-Holland.

Contactpersonen

Dr. S. Detmar (TNO)

Periode

september 2013 – juli 2016