Atlas Kwetsbaarheid

Inzicht in de geografische verspreiding van kwetsbaarheid onder (toekomstige) ouders in Nederland

Geplaatst op

Kwetsbaarheid beïnvloedt niet alleen de gezondheid van personen zelf, maar kan ook een invloed hebben op de gezondheid van hun nageslacht.

Door op deze kwetsbaarheid te richten kan de omgeving en gezondheid van toekomstige kinderen op een zo vroeg mogelijk moment geoptimaliseerd worden. Het project ‘Atlas Kwetsbaarheid’ helpt bij het bieden van inzicht in de determinanten van kwetsbaarheid en de verspreiding van kwetsbaarheid in Nederland en binnen Nederlandse gemeentes.

Doel

Het doel van het project ‘Atlas Kwetsbaarheid’ is het identificeren van determinanten van kwetsbaarheid in de groep (potentiële) ouders, waarmee geografische kaarten ontwikkeld kunnen worden die het risico en de verspreiding van kwetsbaarheid in Nederland, en binnen Nederlandse gemeentes, weergeven. Deze kaarten kunnen gebruikt worden om gemeentes te informeren en adviseren om gerichte interventies op te starten om deze kwetsbaarheid te verminderen.

Zo kan in een zo vroeg mogelijk stadium de omgeving en gezondheid van de volgende generatie geoptimaliseerd worden. Het bieden en realiseren van een optimale start in het leven kan gunstige gezondheidseffecten teweeg brengen die niet alleen doorwerken bij de geboorte, in de kindertijd, maar ook tijdens de volwassenheid en zelfs weer op de volgende generatie.

Vraagstelling/hypothese

Om de verspreiding van kwetsbaarheid onder (potentiële) ouders in Nederland te visualiseren, en de mogelijkheid te creëren hierop te interveniëren, worden verschillende stappen ondernomen. De eerste stap omvat het ontwikkelen en valideren van een kwetsbaarheidsindex, bestaande uit verschillende determinanten die een invloed hebben op kwetsbaarheid. De tweede stap bestaat uit het analyseren van de verspreiding van kwetsbaarheid in Nederland en binnen Nederlandse gemeentes. De volgende deelvragen komen hierbij aan bod:

  1. Wat zijn volgens de internationale literatuur de (sociale) determinanten van kwetsbaarheid in de groep (potentiële) ouders?
  2. Welke determinanten van kwetsbaarheid spelen in de Nederlandse context een rol?
  3. Hoe ziet de geografische verspreiding van het risico op kwetsbaarheid eruit in Nederland? Zowel op gemeentelijk als op wijkniveau?

Relevantie

Naast factoren die tijdens de zwangerschap de ontwikkeling en gezondheid van de foetus kunnen beïnvloeden, wordt steeds vaker de aandacht gevestigd op factoren die voorafgaande aan de zwangerschap een invloed kunnen hebben op de toekomstige zwangerschap en de foetus. Naast de medische factoren, gaat het ook om sociale factoren. Dit project draagt bij aan het vergroten van de kennis over (de spreiding/aanwezigheid van) sociale determinanten die een rol spelen in de kwetsbaarheid van (potentiële) ouders en zo een invloed kunnen uitoefenen op de nieuwe generatie.

Begeleider(s)

Drs. A.J.M. Waelput,
Dr.L.C.M Bertens
Prof.Dr. E.A.P. Steegers

Uitvoerder(s)

Msc LM. van der Meer

Partners

Bernard van Leer Foundation

Financiers

Bernard van Leer Foundation

Contactpersonen

Msc LM. van der Meer (Erasmus (MC))

Log in / Registreer