Perinatale gezondheid als onderdeel van aanpak gezondheidsachterstanden – Healthy Pregnancy 4 All 3

Geplaatst op

Perinatale gezondheid (voor, tijdens en direct na de geboorte) beïnvloedt de ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd.

De gezondheidssituatie is niet gelijk verdeeld: kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een bovengemiddeld risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen niet alleen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leef- en woonomstandigheden en psychosociale problematiek. De sociale omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het ongeboren kind, de gezondheid bij de geboorte en daarmee op gezondheid en ontwikkelingskansen op latere leeftijd.

Investeren in de gezondheid van toekomstige generaties begint bij adequate zorg voor de ongeboren en pasgeboren kinderen van nu, en zelfs al van af het moment dat koppels een kinderwens hebben. Naast verbeteringen in de medische zorg, is het vooral nodig om het medische- en het sociale domein te verbinden en een integrale aanpak mogelijk te maken. Gemeenten kunnen daarmee gezondheidsverschillen bij de geboorte tegengaan. Dit past in hun brede verantwoordelijkheid om voor alle burgers, ongeacht hun leeftijd, gezondheidsbeleid op te stellen en gezondheidsachterstanden tegen te gaan. Binnen het Healthy Pregnancy 4 All 3 (HP4All-3) programma (2018-2020) staat de integratie van een gezonde start in de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden door gemeenten centraal.

 

Doel

Het doel van HP4All-3 is om een gezonde start voor ieder kind onderdeel te laten worden van de integrale, lokale aanpak van gezondheidsachterstanden door gemeenten. Om een gezonde start bij de geboorte te agenderen zetten we in op twee sporen: verbreding en verdieping. In het verbredende spoor gaat het om de vragen hoe de kennis van de twee eerdere HP4All programma’s (alles wat geleerd is) verspreid kan worden onder meerdere gemeenten en hoe gestimuleerd kan worden dat een gezonde start onderdeel wordt van de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in gemeenten. In het verdiepende spoor ligt de focus op exploratie van wat er nodig is voor een structurele omslag in denken en praktijk (transitie). Hiervoor zetten we actie-onderzoek in onder een beperkt aantal gemeenten. In dit spoor gaat het om de achterliggende vraag welke verandering er nodig is in de professionele en institutionele structuur, in de cultuur en werkwijze, om integrale zorg rondom de geboorte door te laten breken en tot een succes te maken en hoe deze transitie gestimuleerd kan worden. Deze gegenereerde kennis wordt ook ingezet voor het verbredende spoor.

Vraagstelling/hypothese

Hoofdvraagstelling
Welke transitie in professionele en institutionele structuur, cultuur en werkwijze, is nodig om integrale* zorg rondom de geboorte door te laten breken en hoe kan deze transitie gestimuleerd worden?
*Met integrale zorg wordt hier bedoeld de integratie in gemeentelijk beleid en de aanpak van gezondheidsverschillen

Subvragen

  1. Is het thema perinatale gezondheid onderdeel van interactie tussen zorgprofessionals en lokale/regionale institutionele structuren en aanleiding tot bepaalde gemeentelijke processen, zoals beleidsplannen?
  2. Welke veranderingen in die institutionele context zijn nodig, om de bevordering van perinatale gezondheid in de praktijk beter te faciliteren (en welke rol spelen lokale beleidsplannen hierin)?
  3. Hoe werken institutionele partijen zoals gemeenten en zorgverzekeraars daar nu al aan in de praktijk, en welke lessen kunnen hier voor andere actoren en regio’s van geleerd worden?
  4. Hoe kan die verandering in institutionele context van gemeenten versterkt en versneld worden?

Begeleider(s)

Drs. A.J.M. Waelput

Contactpersonen

Drs. A.J.M. Waelput (Erasmus MC, Rotterdam)

Periode

2018-2020