Regionaal consortium Noord Nederland: PROkind2 (ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte II)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

Het verzorgingsgebied van het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Binnen waren bij aanvang van ProKind2 11 VSV’s actief: VSV UMCG, VSV Martini, VSV Winschoten, VSV Stadskanaal, VSV Leeuwarden, VSV Sneek, VSV Drachten, VSV Heerenveen, VSV Assen,
VSV Hoogeveen en VSV Emmen. Begin 2019 zijn 3 Treant VSV’s samengegaan in VSV SHE (Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen).
In de provincie Groningen woonden op 1 april 2016 (CBS) 582.896 inwoners, verdeeld over 23 gemeenten. In Friesland woonden 645.685 inwoners verdeeld over 24 gemeenten en in Drenthe woonden 488.882 inwoners verdeeld over 12
gemeenten. Er zijn in totaal 38 GIDS-gemeenten in de drie noordelijke provincies. GIDS staat voor Gezond in de stad; het GIDS project is gericht op de aanpak van lokale achterstanden.

De drie noordelijke provincies bestaan vooral uit plattelandsgebied met enkele stedelijke kernen. De afstand tot de zorgvoorzieningen is op bepaalde plaatsen in het noorden vrij groot. Er is 1 academisch ziekenhuis en 10 gewone ziekenhuizen in de regio. Het zorgaanbod van verloskundigen is redelijk tot goed. In Drenthe zijn 7,5 verloskundigen per 10.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In Groningen zijn dat er 6.2, in Friesland 7.1 en landelijk zijn het 6.7 verloskundigen (bron: volkgsgezondheidenzorg.info, 2017).
Bij aanvang van ProKind1 werden er jaarlijks ongeveer 18.000 kinderen geboren in Noord-Nederland. Het aantal levendgeborenen neemt in Nederland af. In 2015 was er sprake van een afname van 8% in vergelijking tot 2010. In Noord-Nederland is de afname van het aantal levendgeborenen groter dan het landelijke referentiecijfer, namelijk 12%. Jaarlijks worden nu gemiddeld ruim 16.000 kinderen geboren in Noord-Nederland. De daling is in de provincies Friesland en Drenthe groter dan in Nederland en Groningen.
Het percentage geboortes in eenoudergezinnen neemt toe. In Nederland vond in 2015 8,9% van de geboortes plaats in eenoudergezinnen, in Noord-Nederland ging het om 7,7% en in Groningen om 10,7%.

De noordelijke regio kenmerkt zich ten opzichte van landelijke referentiecijfers gemiddeld genomen door sociaal economische achterstanden en ongunstige leefstijlfactoren. Binnen de provincie Groningen manifesteert de meeste sociaal economische achterstand zich in bepaalde wijken in de stad en in noordoost Groningen (‘witte’ achterstand op basis van werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, laag inkomen).
Een aantal gemeenten in Oost-Groningen en Zuidwest-Drenthe participeert in “Kans voor de Veenkoloniën”, een 8 jaar durend programma met als doel het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Onderdeel van het programma is
het project “Een goede start”, dat zich richt op een gezonde zwangerschap en gezonde kinderen, die op een goede manier kunnen opgroeien.
In Groningen behoort 46% van de vrouwen die bevallen zijn tot het laatste SES-kwartiel. In Friesland is dit percentage bijna 37% (Ravelli, 2011).

2. Met wie wordt samengewerkt?

  • de VSV’s in Noord-Nederland
  • AVAG
  • Verschillende kraamzorgorganisaties, waaronder Kraamzorg het Groene Kruis, Isis Kraamzorg, Kraamvogel
  •  Zorgbelang
  • Elann, Proscoop en ROS Friesland
  • GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslan
  • Netwerk ZON en Hanzehogeschool

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?

Er wordt nog niet structureel samengewerkt met de gemeenten en met de huisartsen.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject

ProKind2, projectnummer 543001 004

Projectgegevens

ZonMw projectnummer543001004
Begin- en einddatum (looptijd)

1-12-2017 tot 1-12-2021

Projectleider(s)

J.J.H.M. Erwich

L. van Breda Vriesman (mede projectleider)

CoördinatorenConny Vreugdenhil
Projectuitvoerder(s)

Conny Vreugdenhil in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren en VSV’s.

Contactpersoon

Conny Vreugdenhil

coördinator consortium ZeGNN

06 12251816

E-mailc.h.vreugdenhil@rug.nl
Websitehttps://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia

Gegevens omvang regio

ProvinciesGroningen, Friesland, Drenthe (muv Meppel)
StedenGroningen, Winschoten, Stadskanaal, Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Assen, Emmen, Hoogeveen
Aantal inwoners1722247 (inclusief Meppel), peildatum 1 januari 2017
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio15.250 levend geborenen (2017)