Regionaal Leernetwerk Jeugd

voor een effectieve kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid

Geplaatst op

Er bestaat een noodzaak om (toekomstige) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Een actuele vraag blijft hoe kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid.

Het doel van het regionaal leernetwerk jeugd is om kennisontwikkeling en uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid te faciliteren en waarborgen.

Om dit te realiseren ontwikkelen we een werkwijze waarin gezamenlijk leren centraal staat. We verbinden bestaande activiteiten uit het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg met elkaar met specifieke aandacht voor participatie en diversiteit vanuit de doelgroepen. Hiermee willen wij hulp en ondersteuning aan jongeren en ouders door jeugdprofessionals effectiever maken en de eigen kracht van jongeren en hun gezin versterken.

Doel

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd heeft als doel het proces van kennisuitwisseling te faciliteren en aan te sluiten op de behoeften van samenwerkingspartners uit het onderwijs en de praktijk.

De Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis maakt als best practise onderdeel uit van het regionaal leernetwerk. De Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis (http://www.regionaalconsortium.nl/nl/blauwdruk/), is ontwikkeld door het regionaal consortium zwangerschap en geboorte Zuidwest Nederland. De blauwdruk is ontwikkeld in aansluiting op behoeften vanuit zowel de doelgroep (kwetsbare zwangeren en hun gezin) als vanuit geboortezorgprofessionals (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden). Partners uit de geboortezorgpraktijk, onderwijs en onderzoek bleken een gezamenlijke behoefte te hebben om de zorg voor kwetsbare zwangeren te structureren en de samenwerking met Veilig Thuis te verstevigen.

Doelstelling van deze bestpractise is om vroegsignalering van kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap en in de fase van het jonge kind alsook de werkwijze om structurele zorg te verlenen aan kwetsbare (aanstaande) ouders verder te ontwikkelen en te verspreiden (zowel regionaal als landelijk) en verder in te bedden in het onderwijs aan toekomstig (geboortezorg)professionals (verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen) en in de praktijk.

 

Vraagstelling/hypothese

Op welke manier kunnen bestaande en nieuwe kennis en producten/tools – omtrent het versterken van vaardigheden van (toekomstige) professionals en docenten mbt transformatie jeugd én ten behoeve van de verbetering van de jeugdhulpketen – duurzaam worden ingebed in onderwijs, praktijk en gemeentelijk beleid?

Relevantie

Er is vanuit de praktijk behoefte en noodzaak om (toekomstig) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel zo goed mogelijk uit te voeren. Een belangrijke, actuele vraag blijft hoe (nieuwe) kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid, nu en in de toekomst. Als antwoord op deze probleemstelling is het doel van het regionaal leernetwerk een werkwijze te ontwikkelen om in de toekomst kennisontwikkeling, implementatie en disseminatie tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk beleid te faciliteren en waarborgen.

Begeleider(s)

H.W. Harmsen van der Vliet - Torij (Hoofdaanvrager), Lector Verloskunde & Geboortezorg Hogeschool Rotterdam

Wilma Jansen (medeaanvrager), Projectleider Gemeente Rotterdam


Uitvoerder(s)

Eva Wingelaar-Loomans (coordinator)

Partners

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Erasmus MC: Verloskunde en Gynaecologie
Erasmus MC: Maatschappelijke Gezondheidszorg
Gemeente Rotterdam
Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Stichting MeSam
ZorgImpuls
Regionale OndersteuningsStructuur, ROS

Financiers

ZonMw: Dossier nummer: 70-73700-98-523

Contactpersonen

H.W. Torij Msc. (Verloskunde Academie Rotterdam)

Periode

1 september 2018 tot 1 maart 2020


Zonmw nummer

70-73700-98-523