Samen kwetsbaar, samen sterk

Identifying and improving tailored care interventions for vulnerable pregnant women

Geplaatst op

In het noorden van Nederland hebben veel zwangere vrouwen een lage sociaaleconomische status (SES, 36%) en andere risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties (obesitas, roken, alcohol) en lopen ze meer risico op perinatale sterfte en morbiditeit.

Er zijn diverse interventies ontwikkeld en geïmplementeerd voor kwetsbare zwangere vrouwen. Een evaluatie van de geschiktheid en uitkomsten van deze interventies ontbreekt in veel gevallen echter. Bovendien kunnen resultaten van interventies voor kwetsbare vrouwen in andere delen van Nederland niet eenvoudigweg worden overgenomen in de noordelijke regio. De kenmerken en sociale context van kwetsbare vrouwen verschillen.
Door zwangere vrouwen te betrekken en door de context waarin zij en haar partner leven te begrijpen, is het mogelijk om interventies aan te passen die doordringen tot de werkelijke behoeften van deze groep. Deelname van de doelgroep zelf aan de besluitvorming in de gezondheidszorg en in onze studie als co-onderzoekers, is essentieel omdat dit in verband wordt gebracht met betere resultaten voor de gezondheidszorg.

Binnen dit onderzoeksproject zullen we de implementatiegraad van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen in de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) in Noord-Nederland identificeren en verbeteren. Van de meeste interventies is niet bekend of deze effectief zijn, welke mechanismen aan de effecten ten grondslag liggen en wat de ervaringen van kwetsbare vrouwen zelf met deze interventies zijn. Door participerend actieonderzoek te gebruiken is het mogelijk om een ​​essentiële bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de implementatie van interventies in een interprofessionele samenwerking (d.w.z. VSV’s) met een belangrijke focus op de stem en inbreng van kwetsbare vrouwen.

Doel

Het doel van onze studie is het verbeteren van de implementatie van zwangerschapsinterventies voor kwetsbare vrouwen en daarmee het verbeteren van de perinatale en maternale gezondheid.

Het eerste doel van het project (project A) is het verkrijgen van een overzicht van:

 • interventies voor kwetsbare zwangeren in de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe
 • de implementatiegraad van deze interventies
 • de bevorderende en belemmerde factoren rondom de implementatie van de interventies.

Het tweede doel (project B) is -door middel van participatief actieonderzoek- in twee VSV’s (Emmen en Groningen) de implementatie van twee interventies voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. ‘Learning Communities (LCs)’ bestaande uit zorgprofessionals, kwetsbare zwangeren, studenten verloskunde en een onderzoeker zullen als onderzoeksteam aan de slag gaan om deze doelstelling te bereiken.

Het doel van een LC is kwetsbare vrouwen te empoweren door deel te nemen aan de LC, de perspectieven en verhalen van deze vrouwen te delen met andere VSV’s, van elkaar te leren en verbeteringen in de implementatiegraad te bereiken en te rapporteren.

Vraagstelling/hypothese

Project A

 1. Welke interventies gericht op het verbeteren van de zwangerschapsuitkomsten worden momenteel aangeboden aan kwetsbare zwangere vrouwen door geboortezorgprofessionals binnen de VSV’s in Noord-Nederland?
 2. Welke aspecten van het concept van kwetsbaarheid benadrukken VSV’s? Wat is hun definitie van kwetsbare zwangere vrouwen? 
 3. Wat zijn de ervaren belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie en effectiviteit van deze interventies vanuit zowel het perspectief van kwetsbare vrouwen zelf als van professionals in de geboortezorg?
 4. Welke implementatiegraad hebben de VSV’s per interventie bereikt?

Project B

 1. Welke reeds bestaande interventies binnen de twee VSV’s zijn geschikt om te worden aangepast?
 2. Wat zijn de effecten van Participatory Action Research (PAR) met betrekking tot de verbetering van de uitvoeringsfase van de aangepaste interventie?
 3. Wat zijn de effecten van PAR gerelateerd aan andere, door de Learning Commnity (LC) gedefinieerde, uitkomsten, zoals leefstijlgedragsvariabelen, of variabelen gerelateerd aan kennis?
 4. Op welke manier zouden de bovengenoemde resultaten moeten worden verspreid onder andere zwangere vrouwen en andere VSV’s?
 5. Hoe functioneren de Learning Communities (LCs)? Wat zijn hun activiteiten, hoe communiceren ze en welke barrières ervaren ze in hun werk als LC?

Relevantie

Door de betrokkenheid van kwetsbare zwangere vrouwen in het hele onderzoeksproject kunnen we interventies aanpassen aan hun behoeften . Deze groep kan verschillende perspectieven, unieke en onschatbare inzichten bieden, en de kwaliteit van het onderzoek verbeteren. Hierdoor worden de onderzoeksresultaten aanvaardbaar en relevant voor de doelgroep. Deelname aan onderzoek zelf kan een manier kan zijn waardoor vrouwen ‘empowered’ worden.

Voor de VSVs worden de bevorderende en belemmerende factoren zichtbaar bij de uitvoering van interventies voor kwetsbare vrouwen, wat kan leiden tot een effectievere implementatie. Verder kan het project bijdragen aan de ontwikkeling van geïntegreerde zorg, omdat passende zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen ​​om nauwe samenwerking tussen verschillende (medische) professionals vraagt.

Dit project is ook belangrijk voor de opleiding van verloskundigen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, omdat het wetenschappelijk gefundeerde praktische kennis genereert op een innovatieve manier over de factoren die werken en niet werken, voor wie, en onder welke voorwaarden. Het is belangrijk om deze kennis te vertalen in onderwijscurricula voor professionals in de geboortezorg. Bovendien zullen de deelnemende studenten hun wetenschappelijke vaardigheden leren, toepassen en ontwikkelen binnen een praktische praktijksituatie. 

Conclusies

Dit onderzoeksproject genereert kennis die past bij de wensen van kwetsbare zwangere vrouwen en professionals in de gezondheidszorg; kennis die specifiek bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Door het organiseren van twee leergemeenschappen (Learning Communities LC) waarin kwetsbare vrouwen, studenten, een onderzoeker en professionals in de gezondheidszorg mede-onderzoekers zijn, is het mogelijk om wetenschappelijke output te generen die praktisch bruikbaar is. Deze leergemeenschappen, gecombineerd met participerend actieonderzoek, zijn een innovatieve methode om zwangere vrouwen actief te betrekken bij de geboortezorg. Dit project is voortgekomen uit de behoeften van het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) waarin kwetsbare zwangere vrouwen een topprioriteit vormen. Daarom is er een sterke wil om samen te werken en het project tot een succes te maken.

Begeleider(s)

Dr. EI Feijen-de Jong , Universitair Medisch Centrum Groningen (de onderzoeksgroep Midwifery Science Noord-Nederland (MSNN), afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG).

Uitvoerder(s)

Dr. JC Warmelink, Universitair Medisch Centrum Groningen, (de onderzoeksgroep Midwifery Science Noord-Nederland (MSNN), afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG).

Partners

Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) (bestaande uit de VSV's in Groningen, Drenthe, Friesland; de ROS Friesland, Elan, Proscoop, Kraamzorg het Groene Kruis, Isis Kraamzorg, Kraamvogel Oost, GGD Drenthe, GGD Groningen)

Academie voor Verloskunde Amsterdam-Groningen

Financiers

ZonMW

Contactpersonen

Drs. J.C. Warmelink

Periode

1 januari 2019 – 31 december 2023


Publicaties

Aan het begin van het project zullen we, in samenwerking met de stakeholders, een disseminatieplan opstellen met betrekking tot kennisoverdracht. We kunnen verschillende belanghebbenden, eindgebruikers en de andere VSV’s informeren door bijvoorbeeld

 1. Verspreiding van de resultaten op een zodanige manier dat ook laagopgeleide vrouwen de informatie begrijpen;
 2. Frequente nieuwsbrieven en updates over het onderzoeksproject;
 3. Publicaties in Nederlandse vakbladen en international vaktijdschriften voor verloskundigen, gynaecologen, wijkverpleegkundigen en huisartsen;
 4. Presentaties op nationale en internationale conferenties;
 5. Bijeenkomsten met studenten en docenten van de verloskunde-academie.

Zonmw nummer

543003201

Log in / Registreer