The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation

Geplaatst op

Perinatale uitkomsten zijn slechter voor kinderen van vrouwen met een lage sociaal-economische status en van niet-westerse herkomst. Het advies van de Stuurgoep zwangerschap en geboorte is om meer aandacht te besteden aan de prenatale zorg voor vrouwen uit deze kwetsbare groepen. In de VS is een zorg op maat model ontwikkeld en geëvalueerd voor deze groep vrouwen: CenteringPregnancy (CP).
CP bestaat uit verloskundige groepsconsulten gericht op empowerment van zwangeren. Onderzoek laat positieve effecten zien als het gaat om onder andere prenatale kennis, voorbereiding op de bevalling, het geven van borstvoeding en tevredenheid over de zorg. Maar nog belangrijker: het aantal vroeggeboortes en het aantal vrouwen dat onvoldoende zorg kreeg, verminderde significant. Aanvullend onderzoek naar CP is echter nodig om sterkere conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit. In het verloskundig consortium Noordelijk Zuid-Holland willen we de effecten van CP op medische en psychosociale uitkomsten onderzoeken in een wedged cluster randomized controlled trial.

Doel

In dit onderzoeksvoorstel willen we de Nederlandse versie van het CP zorgmodel versterken en verder onderbouwen door 1) naast de 1e lijn verloskundigen de ketenpartners uit de 0e (gezondheidsbevordering en JGZ), 1e (huisarts, kraamverzorgende) en 2e/3e lijnszorg (met hun zwangeren populatie) te betrekken bij het vormgeven van de inhoud van de verloskundige groepsconsulten, 2) het vormgeven van de aanvullende begeleiding van zwangeren met complexere behoeften, 3) het effect van de groepsconsulten te evalueren.

Vraagstelling/hypothese

Wat zijn in Nederland de effecten van verloskundige groepszorg volgens het model CenteringPregnancy op neonatale en maternale uitkomsten vergeleken met de standaard individuele prenatale zorg?

Relevantie

Vrouwen met een lage sociaal-economische positie zijn vaak minder goed in staat zijn om hun gezondheid te bewaken en te bevorderen. Dit vereist meer ‘zorg-op-maat’ en meer intensieve zorg, met specifieke aandacht voor sociale factoren, leefstijl, aanpak van ziekten en voorbereiding op de bevalling. Behalve het bereiken van deze groepen is het belangrijk dat informatie over zwangerschap, baring en kraambed op zo’n wijze wordt aangeboden dat deze wordt begrepen en eigen wordt gemaakt. Dat verhoogt de kans op opvolgen van gegeven gezondheidsadviezen en voorlichting, verhoogt het kennisniveau van de zwangere en daarmee haar zelfredzaamheid. Het huidige Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met tien tot vijftien korte individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een lage sociaal-economische positie, terwijl juist deze vrouwen extra uitleg, extra achtergrondinformatie en extra tijd voor vragen nodig hebben. Een andere vorm van begeleiding voor deze groep zwangeren is daarom gewenst. CP is juist voor deze groepen een effectieve vorm van prenatale zorg gebleken in de USA. Uit een eerdere haalbaarheids- studie in Nederland blijkt dit model van zorg ook hier toepasbaar te zijn en goed ontvangen te worden door zwangeren en zorgverleners. Het zorgmodel CP wordt nu aangepast voor Nederland en in twee fases in negen verloskundigenpraktijken op haalbaarheid en implementatie bekeken (zie de bijdrage “Implementatie studie CenteringPregnancy”*). Het is belangrijk om de effectiviteit van CP in Nederland te onderzoeken.

Begeleider(s)

Dr. Matty Crone, onderzoeker LUMC Leiden
Dr. Marlies Rijnders, verloskundige TNO Child Health Leiden
Prof.dr. Jan van Lith, gynaecoloog LUMC Leiden

Uitvoerder(s)

Dr. Matty Crone (LUMC) Dr. Marlies Rijnders (TNO Child Health) Dr. Karin van der Pal (TNO Child Health) Birgit van Zwicht (Promovenda LUMC)

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020006
TNO Child Health, LUMC Verloskunde en Public Health, verloskundig consortium Noordelijk Zuid Holland, verloskundig consortium Amsterdam-AMC, KNOV

Contactpersonen

Dr. M. Rijnders (TNO)

Periode

december 2012 – december 2016