Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Geplaatst op

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom.

Deze aandacht valt samen met een breed erkende noodzaak de kwaliteit van de counseling prenatale screening te optimaliseren. Met name de hulp bij besluitvorming, een proces waarbij levensbeschouwing en zingeving zowel bij de cliënt als de counselor een rol spelen, biedt ruimte voor verbetering (Gitsels-van der Wal et al. 2015; Martin et al., 2015). Daarom zijn counselors vanaf 2017 verplicht zich zowel inhoudelijk te scholen als te bekwamen in (zingevende) counseling. Het landelijk scholingsaanbod voor counselors is nieuw en nog niet geëvalueerd op effectiviteit. Een leidraad voor counselors, die hen handvatten biedt voor zingevende counseling over waarden ten aanzien van het leven binnen prenatale screening, bestaat nog niet.

Methode: Mixed method: cross-sectionele vragenlijststudie onder counselors, kwalitatief cliënt / counselor onderzoek

Doel

Het doel van voorliggend project is tweeledig. Enerzijds het evalueren van de effectiviteit van de geboden scholing voor counselors. Hierbij wordt gekeken naar de kennis van counselors en tevens naar de attitude van counselors ten aanzien van de aan hen gestelde kwaliteitseisen. Anderzijds richt dit project zich op het ontwikkelen en implementeren van een ‘leidraad zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen’.

Vraagstelling/hypothese

Tijdens de studie wordt onderzocht hoe de landelijk geformuleerde kwaliteitseisen voor counselors prenatale screening bijdragen aan het optimaliseren van hun kennis over prenatale screening op aangeboren aandoeningen. Tevens wordt nagegaan welke opvattingen counselors hebben ten aanzien van de kwaliteitseisen en goede prenatale counseling en hoe een leidraad zingevende counseling kan bijdragen aan het optimaliseren van deze counseling.

Relevantie

Cliëntgerichtheid is al enige decennia een belangrijk speerpunt binnen de gezondheidszorg. Het blijkt nog niet eenvoudig hier handen en voeten aan te geven, terwijl cliënten daar wel behoefte aan hebben. Meer specifiek lijkt counseling over prenatale screening existentiële levensvragen ‘aan te raken’. Het bespreekbaar maken van dit type vragen blijkt in de medische praktijk nog weinig voor te komen, terwijl dit wel kan bijdragen aan het welbevinden van de cliënt (en haar partner) in relatie tot haar keuze over prenatale screening.

Conclusies

https://www.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2017/11/Visie-op-counselen-1-november-2017.pdf

Begeleider(s)

dr. J.T. Gitsels-van der Wal
Dr. L. Martin

Uitvoerder(s)

Dr. Linda Martin en Dr. Janneke Gitsels-van der Wal, Midwifery Science, Amsterdam Public Health research institute, VU University Medical Center, Amsterdam

Partners

Community Genetics, Amsterdam Public Health research institute, VU University Medical Center, Amsterdam, RIVM, Regionale Centra Prenatale Screening

Contactpersonen

Dr. L. Martin

Periode

2016 – 2019