Nieuwsbrief april 2016

Vrouwen die op hun rug bevallen hebben een grotere kans op een episiotomie. Hier zou in kunnen meespelen dat de zorgverlener vrouwen vraagt om tijdens de baring  te gaan liggen voor het zetten van een episiotomie. Dit Nederlandse prospectieve cohortonderzoek toetst deze hypothese in een secundaire analyse van de data van 1.

Lees verder

Voorwoord

Beste lezer,

Op de Algemene Ledenvergadering van de KNOV op 31 maart heeft een grote meerderheid, van bijna 1000 verloskundigen, tegen de voorgelegde Zorgstandaard gestemd.
Enkele van de redenen: er is géén onderbouwing dat gezamenlijke besluitvorming van het interprofessionele geboortezorgteam tot betere uitkomsten leidt voor moeder en kind, integendeel. En verloskundigen zijn opgeleid om een goede risicoselectie te doen, zij kunnen dit en doen dit in samenspraak met de cliënt.

Twee sleutelwoorden zijn in deze stellingname van belang. Zijn besluiten in een interprofessioneel overleg van hogere kwaliteit dan besluiten door een enkele daartoe opgeleide professional (de verloskundige in dit geval), en wanneer wel of niet? Wat is goede risicoselectie en kunnen we onderzoeken wat hiertoe bijdraagt?

De Cochrane review van Jane Sandall et al laat zien, onlangs weer genoemd in Evidently Cochrane, https://t.co/99xuFTcAPh , dat midwifery-led care tot betere uitkomsten leidt dan shared care. Maar tegelijkertijd wordt in de review zichtbaar dat er binnen midwifery-led care verschillende varianten zijn, ook varianten met een interprofessionele component. Wat zijn de werkzame elementen dan precies, en wat is de interprofessionele bijdrage daarbij?

Ank de Jonge van VUmc/Midwifery Science gaat onderzoek doen naar optimale risicoselectie, en zal  daarbij in Nederland het midwifery-led care model vergelijken met het shared care model. Op 19 april organiseert Midwifery science een invitational conference over dit onderwerp. Een veelbelovend en noodzakelijk onderzoeksvraagstuk, waarvoor veel belangstelling is.

Overigens is óók interessant om te zoeken naar parallellen in andere zorgdisciplines. Hoe zit het daar dan? Wanneer is gezamenlijke besluitvorming door meerdere professionals van belang en leidt het tot betere uitkomsten, en wanneer niet.

Als je zoekt op Pubmed stuit je op veel wetenschappelijke artikelen die gaan over de relatie tussen goede uitkomsten en interprofessionele zorg, of het nu is in de psychiatrie, de zorg voor ouderen of de oncologie. Het zou interessant zijn om en vergelijking te maken met de geboortezorg, want welke factoren zijn dan van belang? Of het om fysiologie of om pathologie gaat? Of er een gezamenlijk of meervoudige paradigma’s in het spel zijn? Statusverschil tussen  professionals?

Kortom, het is naar mijn mening terecht dat verloskundigen de zorgstandaard vanwege de passages over de risicoselectie en de gezamenlijke besluitvorming hierover hebben afgewezen. Risicoselectie is dé expertise van verloskundigen, en er is geen enkel onderzoek dat laat zien of zelfs maar een vraag oproept dat dit niet goed gebeurt.

Maar het is óók altijd van groot belang om vervolgvragen te blijven stellen. Onderzoek gaat immers niet over het vaststellen van het eigen gelijk, maar om dieper te graven, en hypotheses te toetsen die het eigen gelijk ter discussie stellen.

Deze prikkeling wil ook Kennispoort telkens aan u geven!

Gea Vermeulen
Directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Lengte van de dienst van de verloskundige heeft effect op kwaliteit van rapporteren

Het partogram en de geschreven rapportage tijdens de baring dragen…

Lees verder

MSNN doet mee aan bevolkingsonderzoek LifeLines

De onderzoeksgroep in Groningen (Midwifery Science Noord-Nederland) is betrokken bij…

Lees verder