22950
Nederlands
Engels

Optimalisering eerstelijns verloskunde: de weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS

Startdatum: 1 oktober 2011

Verloskundigen, gynaecologen en andere professionals maken afspraken over de zorg voor zwangere vrouwen die worden vastgelegd in richtlijnen, protocollen en zorgpaden. Deze afspraken zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, nu nog veelal met data gegenereerd uit hoog / gemengd laag-hoog risicopopulaties. Het gebruik van deze evidence kan leiden tot overschatting van risico’s.

Data om meer inzicht te krijgen in het verloop en de uitkomsten van gezonde zwangere vrouwen zijn in principe beschikbaar. Eerstelijns verloskundigen verzamelen gegevens over zwangerschap, bevalling en kraambed van iedere vrouw in een digitaal dossier. Om voor zwangeren passende afspraken te maken is het nodig practice-based evidence te gebruiken. Dat wil zeggen gegevens uit de dagelijkse praktijk systematisch te verzamelen en te interpreteren om in te zetten bij het formuleren van passende zorg.

Doel van het onderzoek

Met het VeCaS-project (Verloskundig Casusregistratie Systeem), dat geleid wordt door het Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht, wordt gewerkt aan het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen. Verloskundigen uit VeCaS-praktijken vragen vrouwen om informed consent voor het geanonimiseerd gebruik van hun patiëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek. Uit deze VeCaS-praktijken wordt een continue datastroom uit patiëntendossiers naar een VeCaS-databank verwezenlijkt. Een extractie in augustus 2016 leverde een databestand op van al ruim 25.000 casus. Voor het registreren is een consensushandleiding ontwikkeld en deze wordt gebruikt door VeCaS-praktijken ter bevordering van de validiteit van data.

Vraagstelling / hypothese

diverse

Relevantie

Momenteel registreren verloskundigen in de eerstelijn gegevens in een digitaal cliëntendossier. Een groot deel van de gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: de werksituatie van zwangere vrouwen en hun partner, opleiding, verloop zwangerschapsconsulten met bloeddruk, gewicht, urineonderzoek, ligging en groei foetus, contactmomenten tijdens de baring, gegevens over aantal weeën, verloop van de ontsluiting, verloop voeding in het kraambed, herstel kraamvrouw (fysiek en psychisch). Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.

Bezoek de projectwebsite

VeCaS: Optimizing primary midwifery practice: a journey to evidence based practice

Startdate: 1 oktober 2011
Enddate

Midwives, obstetricians and other professionals make arrangements for obstetric care which are recorded in guidelines, protocols and care pathways. These agreements are, where possible, based on scientific research, now mostly generated from data of high-risk /mixed low or high-risk populations. The use of this evidence can lead to overestimation of risk.

Data to get better insight into the progress and outcomes of healthy pregnant women are basically available. Primary care midwives collect data of each woman about pregnancy, childbirth and postnatal period and register these data into a digital registration program. To make appropriate guidelines and protocols for pregnant women, it is necessary to use practice-based evidence. That means collecting data from daily practice systematically and interpreting these date to use the results in determining appropriate care.

Research purpose

The VeCaS project (Obstetric Case Registration System), led by the Research Centre of Midwifery Science, aims to realise a system to collect data on the normal course of pregnancy and childbirth. Midwives affiliated with the VeCaS project ask women to give informed consent for the anonymous use of their medical records for research. This leads to a continuous stream of data from patient records to a VeCaS database. An extraction in August 2016 resulted in a data file of more than 25,000 cases. To promote the validity of the data, a consensus manual has been developed which is used by the midwives.

Question / hypothesis

divers

Relevance

Currently, midwives register their data into a digital client report. Most of these data will not be used for research and guideline development. When these data are recorded unambiguously and reliably, they can provide valuable insights into the course of pregnancy and childbirth.

Visite the projectwebsite