22955

Passende zorg bij zwangerschap

Startdatum: 1 mei 2018
Einddatum: 1 mei 2020

Verloskundigen willen graag werken volgens de uitgangspunten van evidence based medicine (EBM). Dit geldt zowel bij het aanbieden van zorg op maat en gezamenlijke besluitvorming, als bij het multidisciplinaire overleg over regionale of lokale zorgafspraken.

De verloskunde academies (AVM en AVAG) willen in dit gezamenlijke project krachten bundelen en in samenwerking met de KNOV een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen ter ondersteuning van verloskundigen bij het evidence-based werken. Deze kennisinfrastructuur heeft twee speerpunten:

  1. Beschikbare wetenschappelijke literatuur over verloskundige onderwerpen aanvullen met up-to-date kennis uit de verloskundige praktijk (onder andere uit VeCaS) en het resultaat beschikbaar stellen aan de beroepsgroep.
  2. Het ondersteunen van verloskundigen bij het verbeteren van EBM-vaardigheden. Hiervoor wordt een training ontwikkeld die grotendeels online wordt aangeboden aan groepen verloskundigen en studenten in zogenaamde Blended Practice Communities.

Doel van het onderzoek

Een gezamenlijke kennis infrastructuur ontwikkelen waarin verloskunde academies samen met de KNOV verloskundigen ondersteunen met up to date kennis uit de literatuur en uit Nederlandse verloskundigenpraktijken

Vraagstelling / hypothese

Op welke wijze kunnen factsheets en Blended Practice Communities (BPC’s) effectieve interventies zijn om verloskundigen toe te rusten met kennis en vaardigheden om hun evidence-based handelen in de dagelijkse zorg te verbeteren?

Relevantie

In de verloskundigenpraktijk zijn lokale protocollen de meest gebruikte kennisbronnen voor het maken van beleid. Deze zijn niet altijd toegesneden op de relatief gezonde populatie vrouwen in de verloskundigenpraktijk, en zijn bovendien vaak nog (deels) gebaseerd op de Verloskundige Indicatielijst uit 2003. Ondertussen ontwikkelt de verloskunde zich naar integrale geboortezorg, waarin cliëntgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming centraal staan. Dit betekent dat de verloskundige met iedere cliënt op basis van gezamenlijke besluitvorming moet kunnen overleggen of bestaande zorgafspraken en protocollen passend zijn bij de individuele zorgvraag. Daarbij zijn EBM-kennis en vaardigheden nodig om op basis van wetenschap, expertise en behoeften van de cliënt te komen tot passende zorg.

Bezoek de projectwebsite

Startdate: 1 mei 2018
Enddate 1 mei 2020

Visite the projectwebsite