10 jaar Perinatale Registratie Nederland, de grote lijnen

Met de start in 1971 van de Gynaecologische Verloskunde Registratie legde Oscar van Hemel in Delft de fundamenten van wat later de Perinatale Registratie zou heten.

Stichting Perinatale Registratie Nederland
In 1982 kreeg dit regionale initiatief landelijk navolging. Kort daarop, in 1985, volgden de verloskundigen met hun eigen landelijke registratie. De neonatologen/kinderartsen traden in 1992 in hun voetspoor. Met wisselende initiatieven completeerden de huisartsen het registratieproces in de perinatale keten.

De Perinatale Registratie was geboren. Op 26 oktober 2001 werd de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) opgericht. In de Stichting PRN werken de vier beroepsverenigingen samen die actief zijn in de perinatale keten: KNOV, NVOG, NVK en LHV (www.perinatreg.nl). Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting PRN wordt nu een trendboek uitgebracht: “10 jaar Perinatale Registratie Nederland, de grote lijnen”. Dit trendboek richt zich op de jaren 1999 – 2008. Het bevat kerncijfers over moeders en pasgeborenen die opgenomen zijn in de deelregistraties van de eerstelijns verloskunde (LVR1), de tweedelijns verloskunde (LVR2) en de kinderartsen (LNR). Deels zijn ook gegevens opgenomen uit de deelregistratie van de verloskundig actieve huisartsen (LVRh). De LVR1-, LVR2- en LNR-deelregistraties zijn aan elkaar gekoppeld, waarmee dubbeltellingen door verwijzingen tussen de verschillende verloskundige lijnen vermeden zijn. Hierdoor zijn tevens dubbeltellingen door meerlinggeboorten en heropnames van kinderen vermeden.

Evenals dat in de tot nog toe verschenen jaarboeken “Perinatale Zorg in Nederland” het geval was, zijn ook in dit trendboek tabellen opgenomen over de wijze van conceptie, meerlingen, de start van de baring, het globale verwijspatroon van de verloskundige naar de gynaecoloog, en maternale sterfte. Deze laatste cijfers zijn in samenwerking met de Commissie Maternale Sterfte van de NVOG tot stand gekomen. Cijfers over morbiditeit van moeder en kind, de organisatie van de perinatale zorg en enkele trends, zoals van de perinatale sterfte, pariteit, leeftijd van de bevallen vrouwen en meerlingzwangerschappen treft u tevens in dit trendboek aan.

De gepresenteerde gegevens zijn een belangrijke bouwsteen voor het kwaliteitsbeleid binnen de perinatale zorgketen en vormen een basis voor verder onderzoek, alsmede voor de ontwikkeling van beleid. De registratie en de daaruit voortvloeiende rapportages zijn dan ook met steun van overheid en verzekeraars tot stand gekomen.

We hopen dat het geboden overzicht over 10 jaar Perinatale Registratie Nederland een stimulans zal zijn voor het kwaliteitsbeleid van alle beroepsbeoefenaren in de perinatale zorgketen en hen zo tevens een prikkel levert om ook de komende tien jaar de registratie zo optimaal en volledig mogelijk te blijven vullen.

Wij wensen we u veel leesplezier toe!
Utrecht, oktober 2011

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Perinatale Registratie Nederland:
mw. L. van der Leeuw-Harmsen, voorzitter
mw. G.C. Rijninks-van Driel, verloskundige, secretaris
dhr. R.H.L. Morshuis, huisarts, penningmeester
dhr. prof. dr. J.M.M. van Lith, gynaecoloog, lid dagelijks bestuur
dhr. P. Tamminga, kinderarts neonatoloog, lid dagelijks bestuur

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

01 October 11
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.