Marktwerking in de verloskundige zorg: keuzemotieven van cliënten en vraaggericht werken door eerstelijnsverloskundigen

Welke factoren spelen een rol in de keuze van cliënten voor een eerstelijnsverloskundigenpraktijk en sluit de wijze waarop verloskundigen invulling geven aan vraaggericht werken hierop aan?Opmerking: dit onderzoek is een bachelorthesis van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Er is ook een Engelstalig artikel over het onderzoek beschikbaar.Kwalitatief vooronderzoek (interviews met enkele verloskundigen uit Utrecht) en kwantitatief hoofdonderzoek: enquetering van 184 clienten en 52 verloskundigen. Verloskundigen zijn afkomstig van praktijken in een straal van 30 km rond Utrecht en een straal van 5 km rond Amsterdam. Cliënten zijn voornamelijk afkomstig uit de stad Utrecht en ook gedeeltelijk geworven via internet. De redenen die cliënten opgeven waarom zij voor een praktijk gekozen hebben en wat verloskundigen denken dat voor hun cliënten de belangrijkste keuzemotieven zijn komen tamelijk goed overeen. Met name de afstand tot het woonadres, mondelinge informatiebronnen (bekenden, huisarts) en veel aandacht voor persoonlijke wensen worden veel genoemd. Verloskundigen zijn behoorlijk actief m.b.t. marketingactiviteiten: bijna alle praktijken hebben een website en bijna tweederde gebruikt meer dan drie verschillende wervingsmiddelen. Meer dan de helft van de praktijken geven ook aan dat zij in hun communcatie naar (potentiéle) cliënten toe bewust proberen hun positieve punten/diensten en eventuele keurmerken te promoten. Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is dat er sprake is van een tamelijk goede aansluiting tussen keuzemotieven van cliënten en de wijze waarop verloskundigenpraktijken invulling geven aan vraaggericht werken. Cliënten van verloskundigenpraktijken maken hun keuze voornamelijk op basis van praktische argumenten en mondelinge informatie. Daarnaast vinden zij met name persoonlijke aandacht belangrijk. Verloskundigen zijn hiervan op de hoogte, ervaren concurrentie en proberen hun praktijk op de kaart te zetten met verschillende middelen en activiteiten.

Type

Overig (onderzoeksinstituten, anders)

Publicatie datum

01 June 10