Programma – Visie op de wetenschappelijke verloskunde: Where will we find the evidence?

Marianne Nieuwenhuijze – Adjunct-directeur AVM

Belang van onderzoek voor en door verloskundigen

Ontwikkelingen in de verloskunde en het onderwijs onderstrepen de noodzaak voor een krachtige inzet op onderzoek in de fysiologische verloskunde. Het nieuwe beroepsprofiel voor verloskundigen sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de gezondheidszorg. Hierin wordt de nadruk gelegd op evidence based practice en het kunnen omgaan met wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Om evidence based te kunnen handelen is onderzoek binnen de laagrisico populatie en de zorgomgeving van verloskundigen noodzakelijk. Verloskundigen hebben onderzoeksgegevens nodig om goede keuzes in hun handelen te maken. De huidige opleidingen tot verloskundige staan voor de transitie van het Min. van VWS naar het Min. van OC&W. Verdere ontwikkeling van dit onderwijskundig systeem is noodzakelijk om de toekomstige verloskundige goed toe te rusten voor evidence based handelen in de dagelijkse praktijk en een gedegen basis te leggen voor verloskundige onderzoekers die bekend zijn met het domein van de fysiologische verloskunde. Dit vraagt interactie van onderwijs en onderzoek. Kwalitatieve zorg is een algemeen maatschappelijk belang. Iedereen heeft recht op optimale zorg, ook de ‘gewone’ zwangere met een laag risico op complicaties. Onderzoek laat zien dat het beter kan en moet, op het gebied van gezondheidswinst voor moeder en kind (morbiditeit en mortaliteit) en op het gebied van psychosociale welbevinden (LAPS, 2005). Om de zorg te kunnen verbeteren, zijn onderzoeksgegevens nodig die gebaseerd zijn op een laagrisico populatie. Tegelijkertijd beoordelen zorgverleners, -verzekeraars en overheid deze zorg op effectiviteit. Nieuwe vormen van zorg, zoals prenatale screening en preconceptiezorg, vragen om inhoudelijke en organisatorische onderbouwing om ze adequaat en effectief in te zetten.

Wetenschapsdomein

Vanuit die verantwoordelijkheden willen verloskundigen hun eigen kennisdomein verder ontwikkelen. Duidelijk is dat de fysiologische verloskunde daarvan de kern is. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de determinanten die het fysiologisch proces van de voortplanting beïnvloeden. Dit kan door gedegen kennis van dit proces te combineren met theorieën uit andere vakgebieden. Juist een multidisciplinaire aanpak draagt bij tot een brede kennis en toepasbare oplossingen. Vanuit de dagelijkse praktijk, met grote nadruk op preventie en begeleiding, staan vakgebieden als psychologie, gezondheidswetenschappen en GVO dichterbij de zorg door verloskundigen.