De Academische Werkplaats van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) draagt bij aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van de verloskundige zorg. Onderzoekers, studenten, docenten en collega’s uit de praktijk werken samen aan praktijkgericht onderzoek waarmee kennis wordt verkregen ten dienste van goed onderwijs en ten dienste van continue verbetering van de geboortezorg.

Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur met een gelijkwaardige bijdrage van onderzoek, onderwijs en de praktijk. Het doel van een academische werkplaats is primair om de praktijk wetenschappelijker te maken en om onderzoek meer praktijkgericht te laten zijn.

We hebben expertise op het gebied van:

  • Grootstedelijke problematiek
  • Kwetsbare zwangeren
  • Organisatie van verloskundige zorg
  • Klinische verloskunde
  • Client Centred Care

De verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek creëert een krachtig voorbeeld voor onze studenten, die kunnen werken aan en leren van onderzoek dat direct van nut is in de praktijk. Voor de praktijk is de Academische Werkplaats de samenwerkingspartner waarbij vanuit ervaren vragen onderzoek wordt gestart, van grootschalig zoals binnen het Regionaal Consortium als kleinschalig gericht op een concrete vraag uit een verloskundige kring of uit een praktijk.

Onlangs – in september 2015 – hebben we drie nieuwe docent onderzoekers aangesteld om juist ook de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te blijven borgen en bovendien nog verder vorm te geven: Truus Verburgt MSc, drs. Ilse Hamoen en dr. Rosa de Groot.

Omdat studenten tijdens hun stages in de praktijk veel zien en daarmee een goed beeld krijgen van wat er speelt in de praktijk én omdat we graag advies willen van studenten zelf over hoe we onderzoek en onderwijs het beste met elkaar kunnen verbinden, hebben we vorig jaar een studentenraad onderzoek opgericht. De bijdrage van studenten is ontzettend waardevol! Bovendien is de kwaliteit van onderzoek door studenten steeds beter. Een aantal van onze studenten presenteren hun onderzoek dan ook tijdens het Kennispoortcongres in januari 2016.

Vanuit de Academische Werkplaats worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en ook geïnitieerd. Enkele voorbeelden:

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium (RC) is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Vanuit het RC worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd:

  • ‘Gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland’ en
  • ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap: Maak er werk van!’

Beide onderzoeken alsook het RC worden gefinancierd door ZonMw. Over het onderzoek ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap: Maak er werk van!’ hebben we in onze vorige nieuwsbrief al een en ander geschreven en in komende nieuwsbrieven houden we u daarvan op de hoogte! Voor het onderzoek naar zorg voor kwetsbare zwangeren hebben we onlangs onze eerste resultaten gepresenteerd aan alle deelnemende organisaties (totaal ca 90) en op basis daarvan hebben we met alle partners samen twee interventies vastgesteld die we in Zuidwest Nederland gaan implementeren. Dit zijn: de samenwerking met Veilig Thuis (voorheen AMK) verder vormgeven en het ontwikkelen en implementeren van een (regionaal) zorgpad ‘psychosociale zorg’.

We evalueren het RC bovendien met een evaluatieonderzoek waarbij we nagaan welke kennis, vaardigheden en attitude zorgprofessionals hebben ten aanzien van kwetsbare zwangeren voorafgaand aan bovengenoemde interventies en een jaar na de start van de interventies. De eerste resultaten van dit onderzoek worden momenteel geanalyseerd.

De resultaten uit onderzoek en relevante kennis in het kader van de onderzoeken van het RC worden gedeeld via minisymposia en regiobijeenkomsten, waar we er inmiddels 11 van hebben georganiseerd.

Onlangs hebben we een cliëntenpanel onderzoek & onderwijs geboortezorg opgericht vanuit het RC. In dit cliëntenpanel zijn zwangeren en jonge ouders vertegenwoordigd die ons vanuit hun ervaring advies geven over onze onderzoeken en ons onderwijs.

Coördinator en aanspreekpunt voor het Regionaal Consortium is drs. Angélica Venekamp, projectleider is Hanneke Torij MSc en onderzoeker is dr. Jantine van Rijckevorsel. Meer informatie: www.regionaalconsortium.nl

Cliënt Centred Care

Een belangrijk nieuw thema van onderzoek is Client Centred Care (CCC). Dit speerpunt van de VAR gaan we verder uitdiepen met onderzoek. Verstaat iedereen er wel hetzelfde onder? Welke competenties moet je hebben om hier op een goed manier invulling aan te geven en wat is goed in deze context? Nog veel vragen om te beantwoorden. Afgelopen studiejaar heeft Yvonne Fontein MSc, hoofddocent CCC, een start gemaakt met het opzetten van dit onderzoeksthema waarbij een van de onderzoeksprojecten zich richt op de transitie naar ouderschap. In onze volgende nieuwsbrief volgt hier meer over! Meer informatie: j.a.c.a.fontein-kuipers@hr.nl

Nieuw in 010!

In dit programma (gefinancierd vanuit het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam) ondersteunen studenten verloskunde en maatschappelijk werk kwetsbare zwangeren via huisbezoeken. Ze doen dit onder leiding van de betrokken verloskundige en krijgen (gast)lessen op maat om zich verder te verdiepen in deze problematiek. Doel is om het gevoel van welbevinden van deze kwetsbare groep – alsook het gevoel capabel te zijn in het ouderschap – te verbeteren. Voor studenten is het een kans om meer kennis te krijgen over kwetsbare zwangeren en om samen te werken met verschillende disciplines.

Afgelopen studiejaar zijn we gestart met dit programma. Naast het begeleiden van een zwangere, is een van de resultaten bijvoorbeeld dat studenten voorlichtingsbijeenkomsten hebben ontwikkeld en hebben gepresenteerd op verschillende locaties in Rotterdam. Deze bijeenkomsten gingen over ‘stress tijdens de zwangerschap’, ‘gezonde voeding’ en ‘gezond bewegen tijdens de zwangerschap’. Dit gaan studenten komend jaar weer doen!

Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij we onder meer nagaan wat dit programma bijdraagt aan het welbevinden en het zich capabel voelen in het ouderschap van de kwetsbare zwangeren, welke ervaringen studenten hebben opgedaan en hoe de tevredenheid van de betrokken verloskundigen is. Programmaleider is Wietske Willemse. Meer informatie:  www.emiopzuid.nl/info-677/nieuw-in-010 of via ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=d6WXVFt4ipE&feature=youtu.be

Meer informatie

Heeft u een vraag die verband houdt met een van onze onderzoeksprojecten óf wilt u een verzoek voor een onderzoeksproject bij ons indienen, neem dan contact met ons op!

Contact:

Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie
Academische Werkplaats Zwangerschap & Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam

Email: h.w.torij@hr.nl

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
(010) 794 55 11

Meer informatie over onze werkwijze en over onze onderzoeksprojecten kunt u vinden via onze website: http://zorginnovatie.hr.nl/nl/Onderzoek/Academische-Werkplaats/Verloskunde/

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskundig onderwijs en onderzoek. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding verloskunde, de masteropleiding tot klinisch verloskundige (master physician assistent klinische verloskunde) en de academische werkplaats (AW).

Volgend jaar bestaat de Verloskunde Academie Rotterdam in haar huidige vorm 10 jaar. Dat gaan we vieren met een symposium in september 2016 met als thema ‘De Kracht van de Keten’. Meer informatie volgt begin 2016.