Over het waarnemen van en omgaan met risico’s wordt in de verloskunde voortdurend gedebatteerd.

MacKenzie Bryers H, van Teijlingen E. Risk, theory, social and medical models: A critical analysis of the concept of risk in maternity care. Midwifery 2010;26:488-496
Directe link naar de samenvatting in Midwifery

Over het waarnemen van en omgaan met risico’s wordt in de verloskunde voortdurend gedebatteerd. Dit debat woedt nu ook weer in alle hevigheid in de Nederlandse situatie. De Britse auteurs bieden professionals inzichten en taal om samen genuanceerd verder te denken over risico’s.

De auteurs geven een kritische analyse van het concept risico. Ze beschrijven de ontwikkeling van het denken over risico vanaf de Verlichting, en in het bijzonder in de Britse verloskundige zorg.
Ze exploreren waar de huidige preoccupatie met risico vandaan komt, door de relaties te beschrijven tussen denkwijzen over risico en de opeenvolgende fasen in de twintigste-eeuwse geschiedenis van de gezondheidszorg. Tijdens die fasen voltrok zich ook de verandering van het sociale naar het medische model. De auteurs beschrijven de onderscheidende elementen in het sociale en het medische model.
Met de nodige nuance laten ze zien hoe verloskundigen over het algemeen meer geneigd zijn tot het sociale model en specialisten tot het medische model. De Britse overheid probeert in een moeizaam proces terugkeer naar het sociale model te bevorderen. De auteurs pleiten ervoor om elementen uit beide modellen en de verschillende manieren van denken over risico in beide modellen te verenigen in een flexibeler model. Dat model dient dan tegemoet te komen aan de variatie in behoeften van de huidige samenleving en professionele disciplines, en hen te helpen ontdekken wat past bij individuele settings, vrouwen en families.