Afwachten of de baring induceren bij matige zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie? Dat was de centrale vraag in het HYPITAT-onderzoek van Koopman et al, georganiseerd vanuit het Verloskundig Consortium.

Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SMC, et al.
Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomized controlled trial.

Lancet 2009, 4 August (published online).
Te bekijken via The Lancet.

Afwachten of de baring induceren bij matige zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie? Dat was de centrale vraag in het HYPITAT-onderzoek van Koopman et al, georganiseerd vanuit het Verloskundig Consortium. Het heldere antwoord staat in de on-line editie van The Lancet. Voor dit grootschalig multi-center onderzoek, dat is uitgevoerd in 6 academische en 32 algemene ziekenhuizen in Nederland van oktober 2005 tot maart 2008, konden 756 zwangeren worden gerandomiseerd. Matige hypertensie werd gedefinieerd als een diastolische bloeddruk ≥ 95 mmHg en matige pre-eclampsie als ≥ 90 mmHg in combinatie met proteïnurie. Geëxcludeerd werden onder andere zwangeren met ernstige zwangerschapshypertensie of ernstige pre-eclampsie (systolische bloeddruk ≥ 170 mmHg of diastolische bloeddruk ≥ 110 mmHg of proteïnurie ≥ 5 g per 24 uur).

Bij zwangeren gerandomiseerd tot de interventiegroep werd binnen 24 uur met de inductie van de baring gestart. De controlegroep kreeg de standaardzorg. De tijd tussen het moment van randomiseren en de baring was voor de interventiegroep gemiddeld 0,79 dagen en voor de controlegroep 6,3 dagen. In de interventiegroep werd bij 31% ongunstige maternale zwangerschapsuitkomsten gezien in tegenstelling tot 44% bij de controlegroep. Deze maternale uitkomstmaat was een samengestelde maat van maternale mortaliteit en morbiditeit (ontwikkeling tot ernstige zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie, eclampsie, HELLP, longoedeem, thrombo-embolische processen, abruptio placentae en fluxus post partum). Deze effecten zijn vooral zichtbaar vanaf een termijn van 37 weken. In het onderzoek waren geen cases van maternale mortaliteit. Er was geen statistisch significant verschil in neonatale uitkomsten. Inductie van de baring leidt dus tot 13 per 100 minder gevallen met een ongunstige maternale uitkomst.
De auteurs adviseren om bij zwangeren vanaf 37 weken met matige zwangerschapshypertensie of matige pre-eclampsie de baring te induceren.