Naast inzicht in maternale mortaliteit, waarvan de cijfers in Nederland relatief laag zijn, kunnen cijfers van maternale morbiditeit informatie geven over de kwaliteit van verloskundige zorg.Naast inzicht in maternale mortaliteit, waarvan de cijfers in Nederland relatief laag zijn, kunnen cijfers van maternale morbiditeit informatie geven over de kwaliteit van verloskundige zorg. Twee jaar lang is door alle ziekenhuizen met een verloskunde afdeling informatie verzameld van cases van ernstige maternale morbiditeit. De resultaten van deze enorme inspanning zijn in een recent verschenen artikel van dr. J. Zwart in BJOG (juni 2008) te lezen. In totaal worden 2.552 cases gerapporteerd in een periode van 2 jaar. In deze periode zijn er 370.021 zwangerschappen in Nederland geregistreerd. De incidentie van ernstige maternale morbiditeit in Nederland is 7.1 per 1.000 zwangerschappen. Maar mogelijk ligt dit getal nog hoger door onderrapportage in de studie. De incidentie is sterk afhankelijk van de gehanteerde defi nitie van ernstige maternale morbiditeit waardoor internationaal vergelijken wordt beperkt. In deze studie zijn inclusiecriteria: IC opname, uterusruptuur, eclampsie/HELLP, ernstige obstetrische hemorragie (transfusie 4 units packed cells, embolisatie of hysterectomie) en overige cases die ernstige maternale morbiditeit veroorzaken.

Analoog aan gegevens over maternale mortaliteit wordt ook in deze studie een verband gevonden met etniciteit. Allochtone vrouwen hebben een groter risico op ernstige maternale morbiditeit (RR 1.3; 95% BI 1.2-1.5), waaronder zwangeren uit Sub-Sahara met het hoogste risico (RR 3.5; 95% BI 2.8-4.3). In de vorm van audits zijn 63 cases nader geanalyseerd voor ‘substand care’. In 62% van de cases is er sprake van een of meerdere substandard factoren; ook in de 1e lijns verloskundige zorg worden enkele keren factoren onderkend als substandard. De auteur onderstreept het belang van het structureel monitoren van ernstige maternale morbiditeit, zowel kwantitatief als ook kwalitatief, om factoren op te sporen voor een gerichte verbetering van verloskundige zorg.