Niemeijer MN, Grooten IJ, Vos N et al. Diagnostic markers for hyperemesis gravidarum: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynaecol 2014;211;150e1-15. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.02.012
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Het ziektebeeld hyperemesis gravidarum wordt slecht begrepen. Bestaande defi nities zijn divers en vooral gebaseerd op symptomen. Een specifi eke test voor klinische beoordeling ontbreekt. De gebruikelijke diagnostiek en behandeling zijn nauwelijks evidence based. Nederlandse onderzoekers hebben daarom een systematisch review met meta-analyse verricht naar de diagnostische waarde van bestaande biomarkers voor hyperemisis gravidarum. Mogelijk helpt dit bij het vinden van nieuwe indicatoren voor diagnose, verloop én verklaring van dit ziektebeeld.

In januari 2013 is in de literatuur gezocht naar artikelen over biomarkers bij hyperemesis gravidarum. Hyperemesis werd hierbij gedefi nieerd als een combinatie van verschijnselen tijdens de zwangerschap van misselijkheid, braken, uitdroging, gewichtsverlies en/of hospitalisatie zonder andere aanwijsbare oorzaak. Van elke biomarker moesten minimaal vijf artikelen beschikbaar zijn. 81 artikelen werden geïncludeerd met negen biomarkers. Negentien artikelen waren geschikt voor meta-analyse. Er is gevonden dat de mate van ketonurie voor vrouwen met en zonder hyperemesis niet signifi cant verschillend is. Ten aanzien van HCG, schildklierhormonen, oestradiol, progesteron, leptine en leucocyten zijn de uitkomsten niet congruent. Er is een positieve associatie gevonden tussen de aanwezigheid van IgGantistoffen tegen Helicobacter pylori en hyperemsis gravidarum. Berekende OR:3,2;2,0-5,1 voor antistoffen tegen Helicobacter pylori bij zwangeren met hyperemesis ten opzichte van geen hyperemesis (sensitiviteit 73%, specifi citeit 55%).

De onderzoekers concluderen dat ketonurie geen criterium is voor diagnose van hyperemesis gravidarum. Helicobacter pylori is geassocieerd met hyperemesis maar niet bruikbaar voor diagnostiek hiervan. Mogelijk dat deze associatie wel kansen biedt voor behandeling van hyperemesis. Verder onderzoek is gewenst.