Han S, Crowther CA, Middleton P. Interventions for pregnant women with hyperglycaemia not meeting gestational diabetes and type 2 diabetes diagnostic criteria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD009037.
Directe link naar de samenvatting

Het wordt inmiddels bewezen geacht dat intensieve aandacht voor zwangeren met bevestigde zwangerschapdiabetes een positieve invloed heeft op de gezondheid van zowel de moeder als het kind. Er is echter weinig bekend over het effect van behandeling van zwangeren met een hyperglykemie die niet voldoen aan de diagnostische criteria van zwangerschapdiabetes; de zogenaamde grensgevallen.
De onderzoekers van Cochrane includeerden vier gecontroleerde gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada en Italië en analyseerden de data van 521 vrouwen met een grensgeval van zwangerschapsdiabetes en hun kinderen. De interventie bestond uit een adequate behandeling, meestal in de vorm van dieetadviezen en regelmatige bloedsuikercontroles, en in de controlegroep kregen de vrouwen routinematige zorg.
Vergeleken met de kinderen van vrouwen in de controlegroep, hadden de kinderen van vrouwen in de interventiegroep minder kans op macrosomie (geboortegewicht meer dan 4.000 gram) (RR: 0.38; 0.19-0.74). Er waren geen verschillen in sectiopercentages of aantallen kunstverlossingen tussen beide groepen. De auteurs geven aan dat deze meta-analyse gebaseerd is op slechts vier studies die bovendien enige bias vertoonden en waarbij geen langetermijnmetingen werden uitgevoerd.

Er is momenteel onvoldoende bewijs om adequate aanbevelingen te doen voor het beleid bij vrouwen met een grensgeval van zwangerschapdiabetes. De onderzoekers stellen nadrukkelijk dat er eerst verder onderzoek gedaan moet worden in de vorm van grote goed uitgevoerde gecontroleerde gerandomiseerde onderzoeken.