Pien Offerhaus, onderzoeker bij de Academie Verloskunde Maastricht, kreeg na haar promotie een fellowship beurs van de wetenschapscommissie van de KNOV.  Met deze beurs kan zij twee jaar onderzoek doen naar ervaringen met caseload verloskunde in de Nederlandse praktijk.

De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Er wordt in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van ‘integrale geboortezorg’. Vaak wordt daar onder verstaan: intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijns zorgverleners, binnen één multidisciplinaire organisatie, met gedeelde verantwoordelijkheden en zorg op basis van gezamenlijke protocollen.

Effecten van de verschillende vormen van deze integrale geboortezorg zijn nog niet bekend. Tegelijkertijd zijn er ook andere ontwikkelingen. Een toenemend aantal verloskundigen werkt als ‘caseload verloskundige’. Deze verloskundigen bieden gedurende de hele zorgperiode één op één begeleiding aan een relatief kleine groep cliënten, een vorm van ‘midwife-led continuity of care’.

Er is nog niet veel bekend over deze vorm van verloskunde in Nederland. Waarom kiezen verloskundigen en hun cliënten voor deze vorm van zorg, en waarom juist nu? En is een caseload praktijk iets anders dan een solopraktijk? En hoe zijn hun resultaten?

Dit onderzoeksproject wil de opkomst van caseload praktijken beschrijven, tegen de achtergrond van alle andere ontwikkelingen in de geboortezorg. De bestaande caseloadpraktijken zijn in kaart gebracht. In augustus en september 2016 vonden individuele interviews plaats met een aantal ‘caseloaders’. De uitgeschreven interviews worden volgens een kwalitatieve methode geanalyseerd. Ook wordt een vragenlijst ontwikkeld en voorgelegd aan de caseloaders en  hun cliënten. Om ook een indruk te krijgen van de maternale en perinatale resultaten, volgt er in bovendien een analyse met Perined data .

Pien Offerhaus ontvangt bij de uitvoering van dit onderzoeksproject ondersteuning van Suze Jans (TNO), Chantal Hukkelhoven (Perined), Raymond de Vries (AVM) en Marianne Nieuwenhuijze (AVM). De looptijd is van maart 2016 tot maart 2018.