Sawyer A, Ayers S, Abbott J et al. Measures of satisfaction with care during labour and birth: a comparative review. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:108. DOI:10.1186/1471-2393-13-108 
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Het is bekend dat tevredenheid van vrouwen over hun bevalling verband houdt met gezondheid en welzijn van moeder en kind. Echter, het concept ‘tevredenheid’ is complex en bovendien slecht gedefi nieerd. Er bestaan veel meetinstrumenten voor tevredenheid met zorg die elk andere aspecten belichten. De auteurs vergeleken de kwaliteit van negen Engelstalige meetinstrumenten die specifi ek de tevredenheid met de zorg tijdens de baring evalueren: Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI); Intrapartal-Specifi c ‘Quality from the Patient’s Perspective’ questionnaire (QPP-I); Intrapartal care in relation to WHO recommendations (IC-WHO); Six Simple Questions (SSQ); Perceptions of Care Adjective Checklist (PCACL-R); Consumer Satisfaction Questionnaire (CSQ); Patient Perception Score (PPS); Maternal Satisfaction for Caesarean Section (MSCS); Questionnaire to assess clients’ satisfaction (CliSQ).

De LADSI (38 items, Canada) wordt waarschijnlijk het meest gebruikt in onderzoek, maar heeft een lage betrouwbaarheid. Alleen de QPP-I (32 items, Zweden) en IC-WHO (63 items, Zweden) evalueren naast verschillende aspecten van zorg ook hoeveel belang vrouwen aan elk aspect hechten. De auteurs bevelen voor een uitvoerige meting van tevredenheid met intrapartum zorg de QPP-I aan. Deze heeft goede validiteit en voldoende betrouwbaarheid en is gebaseerd op theoretische modellen van tevredenheid. De IC-WHO is (te) lang en de validiteit en betrouwbaarheid zijn niet bekend. Voor snelle en eenvoudige meting van tevredenheid zijn de SSQ (6 items, Canada) en de PCACL-R (15 items, Groot-Brittannië) de beste opties. Beide hebben goede validiteit en betrouwbaarheid, maar de PCACL-R meet geen individuele zorgaspecten. Er bestaan drie meetinstrumenten voor specifi eke bevallingen: PPS (3 items, Groot-Brittannië) en MSCS (22 items, Canada) voor operatieve bevallingen en CSQ (17 items, China) voor ongecompliceerde vaginale bevallingen.

Men moet bedenken dat de tevreden heid over intrapartum zorg beïnvloed wordt door de ervaring van de bevalling en het moment van afname van een meetinstrument. Meetinstrumenten voor specifieke populaties, zoals ouders van prematuren, ontbreken nog.