Homer CSE, Ryan C, Leap N et al. Group versus conventional antenatal care for women. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD007622 DOI: 10.1002/14651858.CD007622.pub2

Directe link naar de samenvatting van het artikel

In westerse landen bestaat prenatale zorg traditioneel uit individuele consulten bij een verloskundige zorgverlener (verloskundige, gynaecoloog of huisarts). Een alternatief is zorg in een groep, zoals dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten: Centering- Pregnancy. Een verloskundige of gynaecoloog geeft zorg in groepen van acht tot twaalf vrouwen met dezelfde zwangerschapsduur. Zij komen op de gebruikelijke momenten voor prenatale zorg bij elkaar in acht tot tien bijeenkomsten van 90 tot 120 minuten. Alle zorg vindt plaats in een groep: integratie van de gebruikelijke medische controles met informatie, educatie en onderlinge steun. Deze Cochrane review vergeleek de effecten van de groeps- en individuele prenatale zorg op moeder- en kinduitkomsten. De primaire uitkomsten waren vroeggeboorte (voor 37 weken), laag geboortegewicht (minder dan 2.500 gram), small-forgestational- age (SGA) en perinatale sterfte. Secundaire maten waren onder andere psychologische uitkomsten, tevredenheid van de moeder en tevredenheid van de zorgverlener.

De onderzoekers includeerden slechts twee Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde studies (n=1.369). Bij de primaire uitkomsten waren er geen signi cante verschillen tussen prenatale groepszorg versus individueel. Eén studie (n=993) rapporteerde tevredenheid van de vrouwen: groepszorg leidde gemiddeld tot bijna vijf keer hogere tevredenheid dan individuele zorg. Eén studie rapporteerde uitkomsten voor stress, angst en depressie, maar vond hierin geen signi cante verschillen. Geen van de studies rapporteerde effecten op tevredenheid van de zorgverlener. De onderzoekers concludeerden dat vrouwen prenatale groepszorg als positief ervaren, terwijl er geen nadelige gevolgen voor moeder en kind waren. Echter, de bewijskracht is nog beperkt door het geringe aantal studies en vrouwen en doordat de meeste uitkomsten waren gebaseerd op één studie.

De onderzoekers bevelen meer onderzoek aan. In Nederland startte onlangs, op basis van een haalbaarheidsstudie, onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van een voor Nederland aangepast Centering Pregnancy programma in verloskundige eerstelijnspraktijken (Jaarindex Kennispoort 2012, pag. 44 en 82). Dit Nederlandse programma richt zich ook op vrouwen met complexere behoeften.