Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kanlevenslange schadelijke gevolgen hebben.Om prenataal alcoholgebruik te voorkomenontwikkelen STAP en de UniversiteitMaastricht een alcohol preventie programmavoor zwangere vrouwen. Hiervoor is eeneerste verkennend kwalitatief onderzoekonder zwangere vrouwen uitgevoerd.Het doel van dit onderzoek is te achterhalenof er verschillen zijn in bewustzijn, motivatieen gedrag tussen zwangere vrouwen die welalcohol drinken en die geen alcohol drinken.Er zijn semigestructureerde diepte-interviewsafgenomen met 18 zwangere vrouwen.De vrouwen die alcohol dronken tijdens hunzwangerschap, dronken vóór de zwangerschapmeer en vaker alcohol, waren zich minderbewust van de risico’s van alcoholgebruik enervoeren vaker moeilijke situaties om geenalcohol te drinken dan de vrouwen die geenalcohol dronken tijdens de zwangerschap.Zwangere vrouwen die alcohol drinken,verschillen van niet-drinkende zwangerevrouwen in bewustzijn, motivatie en gedrag.Bij het ontwikkelen van een programma omalcoholgebruik tijdens de zwangerschapterug te dringen moet hiermee rekeninggehouden worden. Bij de verdere ontwikkelingvan het alcohol preventie programmaspelen verloskundigen een belangrijke rol.