De laatste jaren is er veel aandacht voor het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Er zijn vele literatuurstudies uitgevoerd die met name de geboorteresultaten na gebruik van antidepressivagebruik vergeleken hebben met geboorte uitkomsten van gezonde vrouwen. De risico’s voor het kind lijken groter bij maternaal antidepressiva gebruik dan wanneer deze niet wordt gebruikt. Onbekend is wat de gevolgen voor het kind zijn als de met antidepressiva behandelde groep vergeleken wordt met een controlegroep waarbij vrouwen wel mentale problemen hebben, maar geen farmacologische behandeling krijgen.

Deze vraag werd geprobeerd met een literatuurstudie te beantwoorden door het analyseren van korte- en lange termijn observaties van 11 geselecteerde observationele studies. Lage geboortegewichten (<10 percentiel of <2500 gram) en gedrag- en ontwikkelingsproblemen van kinderen geboren na een zwangerschap met maternaal SSRI gebruik werden vergeleken met die van kinderen van depressieve moeders (gediagnosticeerd) zonder farmaceutische prenatale behandeling.

Een laag geboortegewicht werd in vier studies beschreven waarin twee studies significante verschillen tussen de groepen rapporteerden, namelijk meer kinderen met een laag geboortegewicht in de groep met antidepressiva gebruik dan zonder farmaceutische behandeling.

Zeven studies bestudeerden neonataal gedrag en gedrag- en ontwikkelingsproblematiek bij het kind tot een leeftijd van zeven jaar. Er werden geen significante verschillen in neonataal gedrag (4 -8 weken post partum) aangetoond maar wel voor de psychomotorische ontwikkeling in de leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar; dit kwam vaker voor bij kinderen van moeders met antidepressiva gebruik. Dit bleek ook voor ADHD: er waren significante verschillen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.

De auteurs concluderen dat ondanks dat er verschillen tussen beide groepen waarbij meer nadelige korte- en lange termijn uitkomsten werden gerapporteerd in de groep met antidepressiva gebruik, deze resultaten uiterst voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Deze review bevatte studies van een van matige kwaliteit waardoor de bewijskracht laag is. Er is nog steeds behoefte aan meer onderzoek om gefundeerde uitspraken te doen betreft het maternaal gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap.