Bij 4 pasgeborenen werd op de knie eenhuidlaesie in de vorm van een brandwondgevonden die in verband kon wordengebracht met het gebruik van warme kruiken.Deze worden veelvuldig gebruikt voor hetbestrijden en voorkómen van hypothermiebij pasgeborenen. Deze methode wordt alsveilig beschouwd. Een door ons gemaakteproefopstelling met warmtesensoren op dehuid toonde aan dat de huidtemperatuur vaneen pasgeborene door het contact met eenin een molton gewikkelde kruik lokaal kanoplopen tot 50,8°C. Ter preventie van brandwondenmoet men dus voorzichtig zijn methet gebruik van kruiken bij pasgeborenen.Ons advies: wikkel de kruik in een molton, letop voldoende afstand tussen de kruik en depasgeborene om drukplaatsen te voorkomenen controleer de kruik en de zuigeling regelmatig