Het is zo ver. Binnenkort gaat de implementatie van de
landelijke perinatale audit van start. Het ministerie van
VWS heeft hiertoe voor de komende vijf jaar budget
gereserveerd. De organisatie van de audit en de ondersteuning
van de zorgverleners bij de uitvoering van de
audit zal bij een nog op te richten Landelijk Bureau
Perinatale Audit komen te liggen[1].
Dit VWS-besluit volgt de aanbevelingen uit een rapport
dat het RIVM onlangs heeft afgerond[2].
Na uitvoerige gesprekken met de beroepsgroepen en
experts in het veld is gekozen voor een systeem met
twee pijlers, te weten:
• regionale (lokale) audits voor evaluatie van de eigen
zorgverlening en het eigen beleid. Hierbij worden alle
gevallen van perinatale sterfte in die regio periodiek
besproken.
• landelijke thematische audit, voor detectie van bepaalde
patronen rond de zorg voor specifieke subgroepen of
bij specifieke ziektebeelden, die op regionaal niveau
niet zichtbaar worden.
Naast een beschrijving van het auditproces zijn in het
RIVM-rapport ook de randvoorwaarden beschreven die
nodig zijn voor een succesvolle implementatie. De
minister van VWS heeft het RIVM gevraagd als kwartiermaker
te fungeren in het opzetten van deze pijlers en
het landelijk bureau. De bij de perinatale audit betrokken
partijen zullen hier nauw bij betrokken worden.