In Australië blijkt dat vrouwen steeds meer de behoefte hebben om thuis te bevallen. Er zijn drie vereisten voor een verloskundige in Australië om een thuisbevalling te mogen begeleiden: minimaal drie jaar klinische werkervaring, een back-up van een tweede verloskundige en een aansprakelijkheidsverzekering verleend door de overheidsgezondheidszorg.

Verschillende deelstaten in Australië begonnen met een door de overheid gefinancierd thuisbevallingsprogramma om aan de zorgvraag van vrouwen te voldoen binnen de kwaliteitseisen voor Australische verloskundigen. Het doel was dat verloskundigen die bevallingen begeleidden in de klinische setting de transitie zouden maken naar het zelfstandig begeleiden van een thuisbevalling.

Deze Australische studie richtte zich op de ervaringen van verloskundigen in het begeleiden van een thuisbevalling en hoe deze ervaringen bij kunnen dragen aan een verandering van het overheersende medisch perspectief. Er werden 21 verloskundigen in het thuisbevallingsprogramma op semi-gestructureerde wijze geïnterviewd. Een selectiecriterium was dat zij de laatste 5 jaren zowel bevallingen in de thuissituatie als in de klinische setting begeleid hadden. De participanten reflecteerden op de invloed van hun ervaringen in beide settings op hun verloskundig denken en handelen.

Vier thema’s beschrijven de aspecten die bijdragen aan een veranderende perceptie van verloskundigen op bevallen en geboorte:

1. ‘Het betreden van het territorium van de vrouw’. De ongestoorde thuisomgeving faciliteert de controle over de bevallingsomgeving door de vrouw. Dit geeft een andere dynamiek in de verhouding vrouw-vroedvrouw vergeleken met een ziekenhuis situatie.

2. ‘De getuige zijn van een ongestoorde geboorte’. Verloskundigen herkennen de waarde en belang van het niet gestoord worden, door bijvoorbeeld ziekenhuisgeluiden of onbekend ziekenhuispersoneel, voor de optimale aanmaak van oxytocine.

3. ‘Herformuleren van de bevalling’. Verloskundigen hebben meer vertrouwen in een fysiologisch verloop van de bevalling. Zij worden kritischer op beleid en nemen de fysiologie en het fysiologisch verloop van de baring meer mee in hun afweging tot het inzetten van interventies.

4. ‘Verandering’. Verloskundigen zijn meer ontspannen tijdens de bevalling en zijn zich meer bewust van hun invloed op de atmosfeer en bevallingsomgeving en hun rol in de relatie met de vrouw.

De auteurs concluderen dat het begeleiden van een bevalling in een ontspannen thuissituatie een transformerende kracht heeft op de perceptie van verloskundigen en bijdraagt aan een kritische reflectie op de fysiologische baring en de invloed van de bevallingsomgeving. Verloskundigen veranderen hierdoor hun begeleiding in zowel de klinische setting als in de thuissituatie.