Het verloskundig systeem in een land bepaalt welke professionals een vrouw tijdens haar zwangerschap en bevalling zullen begeleiden. Daarbij kent ieder land een meer of minder gespecificeerde rolverdeling tussen deze professionals met ieder hun eigen verantwoordelijkheden in de zorgverlening. In dit opzicht bestaan er wereldwijd grote verschillen. Er blijkt echter een constante factor te zijn in alle verlos- kundige systemen: de rol van de vroedvrouw of verlos- kundige bij het begeleiden van de normale zwanger- schap en baring. Volgens de ‘Definition of the Midwife’, geformuleerd door de International Confederation of Midwives (ICM) in 2005, omvat de zorg door verloskun- digen ‘preventieve maatregelen, het bevorderen van de normale baring en het onderkennen van complicaties’. De Wereld Gezondheids Organisatie noemt ‘de bekwaam- heid in het begeleiden van de normale zwangerschap en baring de kerncompetentie van verloskundigen’. Wereldwijd wordt de verloskundige gezien als ‘een zorg- verlener die de vrouw centraal stelt’, die het als haar taak ziet om vrouwen ‘gezond de normale stadia van hun reproductieve leven te laten doorlopen’ en die ‘een laag-technologisch instrument wil zijn door haar aanwezigheid’.

  • De opeenvolgende Verloskundige Indicatielijsten
  • Databronnen over de professionele rolverdeling in de praktijk
  • Bronnen van verwijsindicaties

Op 12 februari 1958 stuurde de Ziekenfondsraad (ZFR) een circulaire naar zijn controlerend geneesheren. De taak van deze controleurs was om onnodige uitgaven te voorkomen. Hiervoor bepaalden zij de noodzaak van ziekenhuisopnamen op basis van algemene richtlijnen. De circulaire stelde, verwijzend naar het net uitgekomen Leerboek voor obstetrie en gynaecologie van Holmer, dat het mogelijk was gebleken voor de sector verloskunde concrete indicaties voor ziekenhuisopname te benoemen. In het hoofdstuk ‘begeleiding van de bevalling’ van het Leerboek stond namelijk een lijst met 39 condities waar- bij moeilijkheden tijdens de baring verwacht konden worden. De auteurs suggereerden dat deze condities zouden kunnen gelden als medische indicaties voor ziekenhuisopname.