Project PreNTIn 2007 is vanuit Stichting Robuust (de ondersteunings -organisatie eerstelijns gezondheidszorg Zuid-Nederland)het project PreNT gestart. In dit project werken verloskundigendoor spiegelinformatie aan de kwaliteit vanhun counseling over de combinatietest. De letters PreNTzijn ontleend aan de woorden prenataal en de NT-metingmaar het project richt zich op alle screeningstesten in heteerste trimester.Hoe werkt deze methode van spiegelinformatie?Deelnemende verloskundigen vragen aan zwangeren nahet counselgesprek een vragenlijst in te vullen. De vragenlijstbestaat uit drie delen: hoe de zwangere de counselingervaart (o.a. voldoende tijd, duidelijke informatie, sturingin de beslissing), het volgen van de richtlijn (welke onderwerpenzijn aan de orde geweest) en kennisvragen (overo.a. het begrip kans, inhoud test). Daarnaast wordt naarachtergrondinformatie over de cliënt gevraagd zoals leeftijd,opleidingsniveau, bekendheid met prenatale screeningvooraf aan het counselgesprek enzovoort.Meetpunt Kwaliteit, een instituut dat met de spiegel -methode al huisartsen in Brabant en Limburg faciliteertbij kwaliteitsverbetering, verwerkt de vragenlijsten enstelt grafische, individuele feedbackrapportages op. Ineen feedbackbijeenkomst worden deze rapportagesbesproken, ervaringen uitgewisseld, kennis aangevuld enverbetermogelijkheden onderzocht.Gynaecoloog Diederik Veersema werkt samen metMeetpunt Kwaliteit en onderzoekt in dit project PreNTof en hoe de systematiek van spiegelinformatie en terugkoppelingbijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van decounseling. Samen met Carola Groenen die door Robuustals projectleider is aangesteld, heeft hij de feedback -bijeenkomsten geleid. In dit interview vertellen zij over hunervaringen met de eerste vier groepen verloskundigen uitde kringen De Kempen en Den Bosch. Samen met deROS-medewerkers van Zuid-Nederland wordt het projectPreNT ook aan de overige kringen in Zuid-Nederland aangeboden.