Vroedvrouwen envroedmeestersVroedvrouwen hadden sederteeuwen de verloskunde geleerddoor enige jaren mee te lopen meteen ervaren verloskundige. Toenhun opleiding in de steden gereglementeerdwerd bij het chirurgijnsgildewerden zij onderwezen doorde stadsvroedmeester en moestenzij examen doen alvorens zij zelfstandigde verloskunde mochtenuitoefenen.Het diploma van vroedkundige wasplaatsgebonden. Wilde men in eenandere stad praktijk uitoefenen danwaar men zijn of haar opleidinghad genoten, dan diende menopnieuw een bepaalde periodeonder leiding van een gevestigdevroedvrouw of vroedmeester alsleerling stage te lopen.