Mevrouw Janssen is zwanger vanhaar tweede kindje.Zowel de algemene- als de familieanamnesevermelden geen bijzonderheden.De zwangerschap verloopt ongecompliceerd.Mevrouw meldt welmeerdere keren op het spreekuurdat dit kindje toch wel erg veelmeer beweegt dan Sanne.Inmiddels zijn de ouders uiterstnieuwsgierig naar het geslachtgeworden. In tegenstelling tot heteerder genomen besluit willen zijeen pretecho laten maken om zoachter het geslacht van deze druktemakerte komen. De pret-echovindt plaats bij een am-duur van32 weken bij een gerenommeerdpret-echobureau in de buurt.Die dag belt de echoscopist onsmet de mededeling dat links hetpyelum extreem verwijd is, 4,7 cm!De conclusie van screeningsecho:hydronefrose links, linker deletieernstig, linker cortex normaal,mogelijk uretropelvic junction,normale mannelijke genitalia enverder geen afwijkingen zichtbaar.Gezien de ernst van de hydronefroseworden de beelden op DVDopgenomen om in de werkgroep tebespreken.De verwachting is dat de nier verwijderdzal worden op de leeftijdvan 3-6 maanden.Na een vlotteontsluiting en normale uitdrijvingwordt spontaan in AAV een zoon,Milan geboren. Milan heeft directeen goede start.Als Milan zes weken oud is, wordthij opgenomen in het academischziekenhuis om de nierfunctie en deeventuele schade te beoordelen.Het is een spannende tijd voorbeide ouders.Voor beide ouders is de uitslag zeergeruststellend. De nier is absoluutverwijd. Dit komt door een vernauwingin de urethra. Echter defunctie van de nier is op ditmoment volkomen normaal. Milanzal onder controle blijven, maarvan een operatie wordt afgezien!In de toekomst krijgen we mogelijkvaker met onzekerheden als deze temaken. Nu, naast de pretecho’s, deSEO standaard aangeboden wordtzullen meer casussen, zoals die vanMilan, zich voordoen.De counseling van ouders is hierbijvan groot belang. Ouders moetenop de hoogte zijn van alle voor- ennadelen die de echo met zich meebrengt.Wij moeten ons blijven realiserenwat de mogelijkheden, maarzeker ook wat de beperkingen enconsequenties van de echo zijn!